Muhyiddin Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Muhyiddin Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı Mustafa Efendinin oğlu, öğrenimini Molla Yegân’dan yaptı. Sadrazam Mahmud Paşanın aracılığıyla Fatih Sultan Mehmed’e takdim edildi; Bursa kadısı oldu.

1481’de İstanbul kadılığına getirildi; aynı yıl kazaskerliğin ikiye ayrılması üzerine, sadrazam Karamanı Mehmed Paşanın yardımıyla ilk Anadolu kazaskeri oldu.

1495’te, Rumeli kazaskerliğine getirildi; 1505 yılma kadar bu görevde kaldı.

Osmanlı devleti ilim adamları arasında, bilgisi ve fazileti ile ün yaptı. Şiirlerinde, Câmî mahlâsından başka. Vahid adını da kullandı. İstanbul’da, Haydarpaşa’da gömülü bulunduğu hazire yanındaki cami ve medreseyi yaptırdı.

Muhyiddin Mehmed Efendi Eserleri

Mizan-üt-Tasrif fi ilm-üs-Sarf (Dilbilgisinde Çekim Terazisi); Hâşiye-i Tavzih (Açıklamaya Ekleme); padişahın emriyle başlayıp bitiremediği Garâib-i Lügat (Sözlükte Şaşılacak Şeyler); Hâşiye-i Mukaddemât-ı Erbaa (Dört Mukaddemeye Ekleme), Hâşiye-i Tefsîr-i Beyzâvî (Beyzâvî Tefsirine Ekleme); fıkıhla ilgili iki ciltlik Mecma-ül-Bihar (Denizlerin Birleşme Yeri).

Bir cevap yazın