Mustafa Çelebi Naili Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Mustafa Çelebi Naili Kimdir,Nailii Kadim de denir,Türk şairi (İstanbul, ?- 1666).

Bazı kaynaklar, önceleri Divanı Hümayun kâtipliği yaptığını, bir ara Maden kalemi başhalifesi olduğunu yazar.

Nailî türk edebiyatının yeni bir döneme girdiği, İran’da yeni gelişen ve hint üslûbu (sebki hindî) denen şiir anlayışının benimsenmeğe başladığı bir çağda yaşadı.

Şiiri bir «güzel söyleyiş sanatı» olarak anlar.

Şiirinin başlıca ilkesi, düzenli, uyumlu ve süslü söylemedir.

Seçtiği kavramlar, şiirinin anlamdan çok ahenkii deyişe yöneldiğini gösterir.

Bazı şiirlerinde «âşıkane», bazılarında «rindane», bazılarında da «kalenderane», «âlimane» bir söyleyiş türünü benimsediği görülür: Daha çok gazel türünde başarı kazanan Nailî’nin şiirlerinde anlam, çoğunlukla beyitin dışına taşar, gazelin bütününe yayılır.

Beyitler arasında gerek anlam, gerek uyum ve içyapı bakımından bir bütünlük, içten kurulan birlik görülür.

Şiirleri sebki hindi denen soyut kavramlarla kurulu olmasına rağmen anlama yönünden bir derinliğe sahiptir.

Divan şiiri Nailî’de sığlıktan, yalnız aruz ölçülerine bağlı bir «söyleyiş» olmaktan kurtulur, renklilik ve derinlik kazanır.

Kaside, naat, mersiye, şarkı ve gazel gibi bütün divan şiiri türlerini deneyen Nailî, başta Şeyh Galib olmak üzere birçok divan şairini etkiledi.

Nailî’nin bir Divan’ı vardır.

Bir cevap yazın