Mustafa Naima Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mustafa Naima Efendi Kimdir,Türk tarihçisi ve vakanüvisi (Halep 1655 – Patras 1716).

Mustafa Naima Efendi Hayatı Kısaca

Genç yaşta İstanbul’a gelerek 1682’de Sarayı Atik baltacılar ocağına girdi.

Divanı Hümayun kâtibi oldu. Bu sırada Amcazade Hüseyin Paşanın da teşvikiyle tarih incelemeleri yaptı.

Amcazade Hüseyin Paşanın kendisine verdiği Şarihülmenarzade Ahmed Efendinin tarih müsveddelerine dayanarak 1700’de vakanüvis olarak kitabını yazmaya başladı.

Bu kitabı Amcazade Hüseyin Paşaya ithaf etti.

Edirne vakasından sonra Damat Hasan Paşaya ve Damat Ali Paşaya kapılandı.

Mora’da defter eminliği yaptığı sırada öldü.

Osmanlı vakanüvisleri arasında seçkin bir yeri olan Naima, Ravzatu’l-Huseyn fi Hülasatı Ahbârı’l Hafıkeyn (Doğu ve Batının Haberlerinin özeti hakkında Hüseyn’in Bahçesi) adlı eserini 1574’ten başlattı ve 1651 ’e kadar getirdi.

Bir süre sonra, 1591 den başlayarak 1656’da sona eren yeni bir metin halinde yazdı.

Genellikle basılı nüshalar bu metne dayanır.

Eserini 1703’e kadar getirmek üzere hazırlık yaptığı ve birinci cildinin başına Karlofça antlaşmasını, ikinci cildin başına da Feyzullah Efendi (Seyit) olayını koymak istediği anlaşılıyor.

Feyzullah Efendi olayı, ayrı bir risale halinde kaldı ve İbrahim Müteferrika tarafından tarihinin sonuna eklendi.

Olayların içyüzünü aydınlatan, değerli ayrıntıları kapsayan; genellikle sade, fakat, nükteli, imalı üslûbuyla büyük ün kazanan bu tarih, aynı zamanda devrin sosyal hayatını da tasvir eder.

Naima tarihi 1734’te İbrahim Müteferrika tarafından iki cilt halinde ve 1863’-te altı cilt olalak İstanbul’da basıldı.

Bir cevap yazın