Müstesna Eyaletler

Müstesna Eyaletler Dokuz müstesna eyalet vardı: 1. Sayda (Suriye ve Beyrut); 2. Halep; 3 Bingazi; 4. Bağdat; 5. Basra; 6. Musul; 7. Trablusgarp; 8. Hicaz; 9. Yemen.

Hicaz ve Basra toprakları arazii öşriyeden. ötekiler arazii haraciyedendi. Bu eyaletler ele geçirildiği zaman tımar ve zeamet usulü uygulanmadı; malî işlerine de merkez tarafından karışılmadı.

Halkın eskiden ödediği vergiler aynen alındı. Toprakla ilgili hükümler eskisi gibi bırakıldı.

Müstesna eyalet halkının aşiretlerden ve çöl araplarından meydana gelişi, yerlerin siyasî yönden önemli oluşu gibi sebepler buralara muhtar bir yönetim uygulanmasının başlıca sebeplerindendi.

Eyaletlerin müfrezül kalem adında ayrı birer hâzinesi vardı (Şam hâzinesi, Yemen hâzinesi, Bağdat hâzinesi v.b.).

Devlet adına alınan vergilerse şöyleydi: Sayda eyaleti vergi yükümlüleri köy ve tarla göz önünde tutularak çift veya feddan üstüne kaydedilir, her feddandan nakden ve aynen iki türlü vergi alınırdı.

Nakden alınanlar hâzineye gönderilir, aynen alınanlar (buğday, arpa v.b.) ise mirî ambarlara teslim edilirdi.

Bir cevap yazın