Muta Nikahı Nedir,Hadislerde Muta Nikahı | Din Bilgileri |

Muta Nikahı Nedir,Hadislerde Muta Nikahı,Şiîlerde belirli bir para karşılığı yapılan geçici evlenme. (Müta nikâhı da denir.) Bu evlilik, kadına verilen ücret karşılığı, belirli bir süre için geçerliydi.

İslamlıktan önce de Araplarda bunu andıran bir geçici evlilik vardı.

Erkek, evlendiği kadına mızrak, çadır gibi şeyler vererek ondan ayrılabiliyordu.

Muta, Cahiliye devri Arapları arasında da geçerliydi.

Kur’anın Nisa suresinde geçen, savaş esiri kadınlarla ilgili evlenmeleri muta sayanlar vardı, özellikle Şiîler bu görüştedir.

Bu konudaki hadisler atasında çelişki vaıdır.

Bazı hadislere göre, Hz. Muhammed zamanında muta vardı ve Hz. Muhammed de bu yolla evlilik yapmıştı.

Buna karşı, Hz. Ali’nin rivayet ettiği bir hadise göıe Hz. Muhammed mutayı Hayber günü (veya yılı) yasakladı.

Veda haccı ile ilgili olduğu söylenen bazı hadislerde ise kadınlar belirli bir süre için muta istiyorlardı.

Ancak, Hz. Muhammed buna izin vermedi.

Muta bu hadislere dayanılarak halife Ömer tarafından şiddetle yasaklandı.

Ömer, bu tür evlilikleri zina ile bir tutuyor, müeyyidesinin recm olduğunu söylüyordu.

Fıkıhçılarca, müta konusunda değişik yorumlar öne sürüldü.

Bazıları bu yoldaki evlenmelerin mubah olduğunu kabul etti.

Sünnîler ve zeydiler mütayı yasak saydılar, şiîler ise, erkeğin geçici olarak evinden ayrılması veya kadının hastalanması gibi durumlarda mütayı geçerli kabul ettiler.

Müta yalnız müslümanlar ile yapılabiliyordu.

Cariye veya bakir bir kızla muta, ancak velinin veya babanın iznini gerektiriyordu.

 Muta, İslam öncesi Arap toplumunda yaygındı.
Uzun yolculuk ve gurbette olmak nedeni ile eşlerinden bir süreliğine uzak olanlar arasında tercih edilen bir nikah anlaşmasıdır.
Bazıları bu beraberlik karşısında kıyafet almak üzerede anlaşma yapabiliyorlardı.
İlk zamanlar bu geleneklere el atılmamış daha sonra konu ele alınmış ve yasaklanmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.v) Her konuda olduğu gibi muta nikâhı konusunda da tecrid uygulaması ile konuyu ele almıştır.
Yani bu konudaki kesin hükmü belli bir süre sonunda vermiştir.
Ve rivayetlerden net olarak anlaşıldığı üzere haram kılınmıştır.
Birkaç yıllık kısa süre içinde kökleşmiş gelenekleri ve kişisel alışkanlıkların terk edilmesi sağlamak gerekli olan toplumsal ve yasal düzenlemeleri, günümüz değimi ile reformları gerçekleştirmek hem kolay değil, hem de uygun değildir.
Kuran ayetleri de bu tarzda inmiştir.
Rivayetlerden anlaşıldığı üzere bazıları bu yasağı duymamıştır.
Ehlisünnet âlimlerinin icmasıyla haram olduğu kesindir “Rabî b. Sehre’nin babasından rivayet olunduğuna göre Peygamber (s.a.) kadınları muta (nikâhı ile alma)yı yasaklamıştır”.
Lügatte Tedric: Azar azar, derece derece ilerlemek.
Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
İslam dini ve Kuran bir defada inen hükümlerle şekillenmedi.
Kuranın inmesi 20 yıllık bir süreç içinde gerçekleşti.
İslam dini bir yapı gibi bina edilirken iman temeli üzerine bina edileceği için imandan taviz sözkonusu değildi.
Bunun üzerine alışılmış yaşam biçimi ve gelenekler bir hamlede yasak edilipyerine yenilikler dayatılmadı.
Köleliğin kaldırılması, alkollü içeceklerin yasaklanması,ve konumuza dahil olan muta nikahı gibi yasaklar zamana yayılarak ve bazılarında teşviklerle (kölelerin azad edilmesi gibi) kaldırıldı.
Esnek geçiş süreci içerinde zamana yayıldı.
Buna İslami terimlerde “Tedric” denir.

Bir cevap yazın