Müteselsil Borç Nedir,Zamanaşımı | Genel Hukuk Bilgisi |

Müteselsil Borç Nedir,(Kısaca).Müteselsil borç’ta, müteselsil alacaktan farklı olarak, bir alacaklı fakat birden fazla borçlu vardır.

Burada alacaklının, tek bir borcun yerine getirilmesini sağlama amacını güden ve birden fazla (borçlu sayısınca) alacak hakkı vardır.

Bütün borçlular ise bir tek alacak için borç altına girmişlerdir.

Müteselsil Borçluluk Zamanaşımı

Müteselsil borç, sözleşmeden veya kanundan doğar.

Alacaklı, borçlulardan birini alacağın tamamı için takip eder; fakat alacağın tamamını ondan elde edemezse, geri kalan kısım için öteki borçlulara başvurabilir.

Borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi, ötekilere karşı da kesilme sonucunu doğurur.

Borcu yerine getiren borçlu, hisseleri oranında öteki borçlulara rücu eder.

Alacaklının borcu ibra etmesi, sadece ibra ettiği borçluya karşı hüküm ifade eder.

Borcun tamamı, borçlulardan biri tarafından ödenecek olursa, ödeyen borçlu, alacaklıya halef olur.

Bir cevap yazın