Necati Bey Kimdir,Hayatı

Necati Bey Kimdir,İsa Necati , Türk şairi (Edirne ? -İstanbul 1509).

Necati Bey Hayatı

Bazı kaynaklarda, küçük yaşta öksüz kaldığı, Edirne’de bir kadın tarafından büyütüldüğü, düzenli bir öğrenim gördüğü, bir süre sonra da Kastamonu’ya giderek orada hattatlık ettiği bildirilir.

Şiirleriyle ilgi çeken Necati, Fatih Sultan Meh-med tarafmdan İstanbul’a çağrılarak divan kâtipliğine tayin edildi.

Bayezid II’nin tahta geçmesi üzerine şehzade Abdullah’ın divan kâtibi olarak Karaman’a gitti.

Şehzadenin ölümü üzerine tekrar İstanbul’a döndü. Bir süre sonra şehzade Mahmud’un nişancısıydı, Manisa’ya gitti. Kısa bir süre orada kaldı, İstanbul’a döndü.

Necati, divan şiirinin kurucularındandır. Eserlerinde Türkçenin, türkçe söyleyişin ağır bastığı, içten bir ses uyumuyla kavramlar arasında bağlantı kurduğu görülür.

Gerek gazellerinde, gerek kasidelerinde türkçe kavramlar, atasözleri, halk deyimleri çok geniş bir yer tutar.

Yerli konuları, an, duru bir dille işleyen şiirlerinde daha başarılı olan Necati, kendinden sonra gelen şairler arasında Baki, Yahya, Neşati, Nailî, Nedim ve Enderunî Fazıl’ı etkiledi.

Divan edebiyatına kendinden sonra yüzlerce yıl sürüp giden bir söyleyiş biçimi getirdi.

Bütün şiirlerinin toplandığı Divan’ı yazma nüshalar karşılaştırılarak basıldı (1963).

Bir cevap yazın