Neşati Kimdir,Hayatı ve Eserleri

Neşati Kimdir,(Ahmed,denir), Türk şairi (Edirne, ?-1674).

Neşati Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.

Gençliğinde Ağazade Mehmed Dededen nasib alarak mevlevî tarikatına girdi.

Bu dönemde eski divan şairlerini, arap ve İran edebiyatını inceledi, özellikle Mevlânâ’nın eserlerini okudu.

Kısa bir süre içinde ünü geniş bir çevreye yayıldı, etrafında birçok aydın toplandı

. Edirne Muradiye mevlevîhanesi şeyhliğine getirildi (1670).

ölümüne kadar bu görevde kalarak, Edirne’den ayrılmadı.

Bazı kaynaklar onun Hamzaviye yoluna girdiğini, bu tarikatta önemli bir yeri olduğunu bildirir.

Neşatî’nin şiirinde ahenk, hayal zenginliği, duyuş inceliği, kavramlar arasında geniş hayallere dayanan bağlantılar önemli bir yer tutar.

Gazellerinde sık sık kullandığı tasavvuf kavramları bile hayallerle süslü bir anlam zenginliği taşır.

Anlatımının renkliliği; aşkı, rindane söyleyişi, tasavvufu, dünyaya karşı kayıtsız ve alçak gönüllü bir dervişlik havasını yansıtan şiirlerine yer yer canlı bir tablo görünüşü kazandırır.

Türk şiirine getirdiği en önemli yeniliklerden biri, o çağda İran’da başlayan ve hint üslûbu denen sebki hindi, akımını benimsemesidir.

Divan şiirinde ancak bir beyitin içinde bütünlüğe ulaşabilen anlam, Neşatî’de gazelin tamamını kaplar.

Beyitler arasında içten içe bir bağlantı görülür.

Divan şiirinin ortak kavramlarına yeni bir anlatım özelliği kazandırmıştır.

Bağlı bulunduğu mevlevî tarikatının dünya görüşünü yansıtan Neşatî’nin şiirlerine kendinden sonra gelen birçok şiir tarafından nazireler yazıldı.

Nazîm, Nailî, Fehim gibi çağdaşlarını, Nedim, Şeyh Galib gibi kendinden sonra gelen şairleri etkiledi.

Kaside türünde de eser veren Neşatî, daha çok gazelde başarı sağladı.

Neşati Eserleri

Divan; Hilye-i Enbiya (Peygamberlerin Nitelikleri); Kavâid-i Dersiye (Ders Kuralları); Şerh-i Kasâid-i örfî (örfî’nin Kasidelerinin Açıklaması).

Bir cevap yazın