Nevi Kimdir,Hayatı,Eserleri | Şair Biyografileri |

Nevi Kimdir,(Yahya, denir),Türk şairi (Malkara 1533-İstanbul 1599).

Nevi Hayatı

Halveti tarikatı şeyhlerinden Pir Ali Efendinin oğlu.

İlköğrenimini bitirdikten sonra İstanbul’a geldi, medrese öğrenimi gördü.

Çağının tanınmış bilginlerinden Karamanlı Ahmed ve kardeşi Mehmed Efendilerden hadis okudu.

Bir süre sonra Gelibolu Balabanpaşa medresesi müderrisliğine tayin edildi (1566).

Sonra İstanbul’a döndü, çeşitli medreselerde 1590’a kadar müderrislik yaptı.

Nev’î, şiirlerinde biçimden çok anlama önem verdi.

Bu yüzden gazellerinde ses uyumu, beyitler arasında bu uyuma dayanan bağlantı pek önemli değildir.

Divan edebiyatında bir gelenek niteliği kazanan aşk, tasavvuf, din, hikmet, zühd gibi konulardan Nev’î, özellikle, «hikmetli şiir alanında eserler verdi.

Eserlerinde kullandığı kavramların çoğu Ortaçağın felsefe ve bilim anlayışını yansıtan kavramlardır.

Gazelleri yalın, süsten uzak, akıcı ve kolay anlaşılır bir dille yazılmıştır.

Edebiyat dışında, bilim ve din konuları üstünde de çalışan Nev’î’nin otuza yakın eseri vardır: Divan, Terceme-i Hadis-i Erbain (Kırk Hadis Tercümesi), Hasb-i Hal; Netayicü’l-Fünûn ve Mehasinü’l Mütûn (Bilimlerin Sonuçlan ve Metinlerin Güzellikleri), Terceme-i Füsûsu’l-Hikem (Füsû-sü’l-Hikem Tercümesi) v.b.

Bir cevap yazın