Noam Chomsky Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Noam Chomsky Kimdir,Amerikalı dilbilimci (Philadelphia 1928).

Noam Chomsky Hayatı

Pennsylvania üniversitesinde Z. Harris’in derslerini izledi ve üniversiteyi bitirdi; Harvard üniversitesinde ihtisas yaptı. Roman Jakobson ile tanıştı.

1955’ten beri Massachusetts Teknoloji enstitüsünde profesör.

İlk kitabı Syntactic Struc tures (Sözdizimi Noam ChomskyYapıları) [1957], çağdaş yapısal dilbilim tarihini altüst etti.

Chomsky bu kitabıyla, yürürlükteki dilbilim nazari yelerinin yetersizliğini gösterdi ve dil çözümlemesinin bazı temel ilkelerini (msl. gramerin biçimsel niteliği veya «buluş metotlarını» mekanikleştirmenin imkânsızlığı) ortaya koydu.

Ayrıca, bu kitapta dilbilim bakımından yeni bir tasvir örneği (dönüşüm örneği) ileri sürdü; bu örnek, klasik yapısalcılığın anlatmayı beceremediği bazı i lişkileri ve dilin dinamikliğini açıklama im kânını verir.

Bundan sonraki kitabında (Corrent İssues in Linguistic Theory [Dilbilim Nazariyesinde Yeni Akımlar]. 1964) Chomsky, dönüşüm örneğini «sınjflandırıcı» diye adlandırdığı klasik yapısalcıların örneğine karsı çıkarır.

Bu arada özellikle İngilizcenin söz dizimiyle ilgili birçok incelemesi, üretici grameri kesinleştirmesini ve açıklamasını sağlar.

Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax (Sözdizimi Nazariyesinin Görünümleri) [1965] adlı eserinde söz dizi minin fonoloji ve semantikle olan ilişkileri konusundaki anlayışını değiştirdi ve geliştirdi; böylece üretici gramere yeni ufuklar (özellikle dil öğrenimi, sözün telaffuz ve algılanma süresi, nazariyenin açıklayıcı gücü konusunda) açtı.

Aynı zamanda, kendi görüşlerinin dayandığı bir geleneğin varlığına da dikkati çekti: Port-Royal grameri ve Wilhelm von Humboldt’un çalışmaları.

Cartesian Linguistics (Descartes’çı Dilbilim) [1966] adlı eseri bütünüyle XVII., XVIII. ye XIX. yy.ların dilbilim nazariyelerine ve bunların üretici gramer ile olan ilişkilerinin incelenmesine ayrılmıştır.

Bir cevap yazın