Ramazanzade Abdünnafi İffet Efendi

Ramazanzade Abdünnafi İffet Efendi,Osmanlı bilgini, vali, şair (Adana 1824-Hicaz 1891). Müderristi, Muaccelât nazırı olarak İstanbul’a geldi (1844).

İmparatorluğun çeşitli merkezlerinde mal müdürü, defterdar, mutasarrıf olarak vazife gördü.

Musul (1878-1879), Mamuretülaziz (Elazığ) valilikleri yaptı; «İntihabı Memurin komisyonuna başkan seçildi (1888).

Hacca gitti, orada öldü.

Bilgili, ahlâklı, mütevazı bir şairdi; kitaba, kütüphaneye meraklıydı.

19 yazma, 422 basma eser tutan kitapları İstanbul Beyazıt Devlet kütüphanesindedir (Nu. 18 105-18 548).

Eserleri: Divançe-i Şiir (Küçük Divan), Mahzen-i Esrar-Şuara (Şairlerin Sırlar Mahzeni), Kâmil-ül kÂsar (Mükemmel Eserler [Hikâye] Girit, 1874) ve İslâm büyüklerinden seçilmiş tercümeler ve yorumlar.

 

Bir cevap yazın