Resmi Şekil Şartı Nedir

Resmi Şekil Şartı Nedir,Kanuni şekillerin başlıcalarından biridir.

Belirtilmesi gereken bir husus, resmi şekille yazılı şekil arasında bir nitelik farkının bulunmadığıdır. Fark sadece, bunu düzenleyen kimsededir.

Yazılı şekil taraflarca düzenlenirken, resmi şekil, kanunda belirtilmiş olan merciler tarafından düzenlenir.

Türk hukukunda, bir işlem için resmî şekil öngörülmüş; fakat bu şekli hangi merciin gerçekleştireceği belirtilmemişse, bunu gerçekleştirmeğe noterler yetkilidir.

Kanurı, resmî şekli, gerek kamu düzeni, gerek taraflar arasındaki ilişki yönünden çok önemli olan işlemler için aramıştır.

Çünkü resmi memur, söz konusu işlemin önemi hakkında tarafların dikkatini çeker ve bu suretle onların düşüncesiz adım atmalarını engeller, öte yandan resmi senetlerin ispat yönünden büyük önemi vardır.

Kanun, resmi senetlere iki karineyle bağlanmıştır:

a) aksi ispat edilmedikçe, senedin gerçekten resmi memur tarafından düzenlendiği kabul edilir.

b) resmi senetlerde, aksi ispat edilinceye kadar, içinde yazılı olanların doğru olduğu kabul edilir.

Hangi işlemlerin resmi şekilde yapılması gerektiği, kanunlarda belirtilmiştir.

Bunların başında, gayrımenkuller üstündeki aynî haklara ilişkin sözleşmeler gelir.

Gayrımenkuller üstündeki aynî haklara ilişkin sözleşmeler, tapu sicil memurları önünde yapılır.

Sadece gayrimenkul satış vaatlerinin noter önünde yapılması imkânı da vardır.

Miras hukukunda görülen resmi şekiller, resmi vasiyetnameyle miras sözleşmesidir.

Bunlarda resmi şekli gerçekleştirecek makam, noter veya sulh hakimidir. Yurt dışında ise, bu şekli gerçekleştirecek makam konsolosluklardır.

Zira yurt dışında yapılacak resmi işlemlerde, konsolosluklar noter görevi de yaparlar.

Şerh edilecek haklardan bazılarının da tapu memuru önünde resmi olarak yapılması gerekir.

Evlenme sözleşmesini ise belediye reisleri veya onların yetkili kıldıkları kimseler gerçekleştirir.

Bu görev, köylerde muhtarlara verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir