Rüya Nedir,Mitoloji’de Rüya

Rüya Nedir,(ar. rü>yet’ten rü>ya). Bir kimsenin uyku sırasında zihninden – geçen hayal dizisi.

Bir temele dayanmayan ve gerçekleşmesi imkansız olan düşünce.

Gerçekleşmesi beklenen ve istenen şey, umut.

Rüyalarına girmek, (bir şeyden) çok etkilenmek, çok korkmak

Rüyasında görememek, (bir şeyin) gerçekleşmesi ihtimalini bile aklına getirememek.

Rüyasında görse hayra yormamak, akıldan ve hayalden geçirmemek.

Gözü açık rüya görmek, gerçekleri görebilecek durumda olduğu halde kendini hayale kaptırmak.

Rüva-amiz, rüya karıştıran, rüya gibi.

Rüya-yı kazibe, gerçekleşmeyen, yalancı rüya.

Rüya-yı sadık, gerçekleşen rüya.

Rüya yorumu (veya tabiri), Rüyalara dayanarak geleceğe ait haberler verme.

Doğu’da rüyaların, gelecekle ilgili belirtiler olduğu fikri yaygın bir şekilde benimsenmişti.

Yunanlılar üç çeşit rüya kabul ederlerdi: tanrıların veya ruhların kendilerini insanlara gösterdikleri khrematismos, olayların kendi şekilleri içinde görüldükleri theoremotikos (Büyük İskender’in Kassandros’un kendisini öldürdüğünü gördüğü rüya gibi); nihayet geleceğin herhangi imalı bir şekilde belirdiği rüyalar.

Mesela, iyileştirici Tanrıların tapınaklarında geleceği haber verecek rüyaların görüleceğine inanılırdı.

Ziyaretçiler geceyi civar kapı sundurmalarında geçirirler ve rüyalarında ilahların emirlerini yerine getirirlerdi. Ayrıca, rüyalara hazırlıklı olurlar (temizlenme) ve bunları rahiplere yorumlatırlardı.

Mitoloji’de rüya

Tanrısal iradeyi bildirmesi için bir insanın yanına Zeus tarafından haberci olarak gönderilmiş küçük cin.  Eskiçağda rüya, bir bildiri getirirdi.

Eskiçağın daha eski dönemlerinde Mısır, Kaide, Fenike ve Asur’da rüya yorumunu meslek edinmiş kahinler vardı.

Bir çeşit kışkırtma metoduyla kişinin rüya görmesi sağlanırdı, bu iş yunan-mısır tanrılarının tapınaklarında, iyileştirici tanrıların (Aslepios) tapınaklarında, ünlü kahinlerin önünde yapılırdı: hastalar geceleyin tapınakta sütunların altından geçer, rüyadayken meselelerine çözüm, hastalıklarına çare beklerlerdi.

Efesli Artemidoıos, bugün elde bulunan bir eserde, o zaman kullanılan yorumları anlatmaktadır.

Psikoloji

Rüya’nın açık muhtevası, rüyadaki imge ve olayların açık anlamı. (Psikanalizle ortaya çıkarılan ve «gizli muhteva» adı verilen gizli ve sembolik anlamın karşıtıdır.) Rüya muhayyilenin en pasif yönünü yansıtır.

Rüyada her çeşit imge, bir organın etkisiyle meydana gelen duygusal bir algının etrafında birleşir ve gruplaşır.

Maine de Bizan bu türlü rüyalardan başka dokunma, işitme, görme, koklama ve tadına gibi dış duyumlann etkisiyle oluşan üç türlü rüya daha kabul eder.

Rüya imgelerinin birbiri ardından gelişi, birleştirme kanunlanna bağlıdır.

Rüya gördüğümüz anda gerçek duyumlar algıladığımızı sanınz, ancak uyandıktan sonra yanılsamanın farkına varırız.

Bununla beraber rüyadayken rüya mı gördüğümüzü, gerçeği mi yaşadığımızı kendi kendimize sorduğumuz olur. Buradan, yargı yeteneğinin ve uyanıklık hatıralarının rüyada da devam ettiği anlaşılır.

Düşüncenin rüya içindeki müdahalesi genellikle müphem ve geçicidir; müdahale kesin ve sürekli durum alırsa bizi uyandırır.

Gerçekten de uykudayken soyut düşünce merkezleri faaliyetini durdurur, ancak duyumsal düşünce merkezleri (alt sinir merkezleri, bilinçdışı refleksler dahil) çalışmaya devam eder.

Uyku anından itibaren imgeler ve duyumlar zihnin kontrolundan çıkar, psikanalizin de belirttiği gibi, kişinin eğilimlerine, heyecanlarına, tutkularına bağlı olarak esnek, kaypak, fantezi olaylar birbirini izler.

Rüya bizi içgüdülerimize, ilkel duygusallığımıza götürür ve somut bir yaşantı içine sokar.

Psikopatol

Rüya analizi, kişiliğin farmakodinamik araştırılması. (Delay ve arkadaşları tarafından tatbik edilmiştir.

Yüksek dozda psikodisleptik verilmesiyle gerçekleştirilir; en çok kullanılan psikodisleptikler L.S.D., meskalin ve psilcsibindir.).

Rüya analizinde kullanılan sanrı uyandırıcı maddelerin, ancak sinir ilaçları verilerek giderilebilen ortak bazı etkileri vardır:

1. bedeni etkiler, sempatikomimetiktir (yüksek tansiyon, damar-dolaşım bozuklukları v.b.).

2. ruhsal etkiler, bir yandan genellikle bir esenlik duygusu yönündeki mizaç değişiklikleri (kişinin daha önceki şahsiyeti bunda önemli rol oynar) öte yandan kişinin az veya çok inandığı ruhsal duyum değişiklikleridir.

Bu değişiklikler daha çok görme (şekil ve renklerde değişiklik, ekinnezi), işitme (bazı gürültülerin genliğinin azalıp çoğalması, kişiye hitap eden söz sanrıları) ve dokunma (dokunma duyumunda azalma veya çoğalma) duyularıyla ilgilidir.

Çok sık olarak sinesteziler de (özellikle meskalin ile) görülür.
Diğer etkiler ben şuurunun değişmesi biçiminde ortaya çıkar.

En sık görülen etki şahsiyetin yok olması, zaman ve mekan şuurunun kaybolmasıdır (L.S.D. ve meskalin etkisi); hasta aynı durumu uzun zaman muhafaza edebilir (katalepsi); kendini tamamen duyum değişikliklerine ve eski hatıraların tekrar yaşanmasına terk eder.

Hafıza değişiklikleri tedavi için çok önemlidir.

Bu sayede hasta hayatındaki en eski, en travmalı devreleri bile tekrar yaşar ve uyandıktan sonra da söylediklerini ve yaptıklarını mükemmelen hatırlar.

Rüya analizinin diğer analiz tekniklerinden üstünlüğü, rüya malzemesini, bütünlüğünü bozmadan koruyabilmesi ve bilgilerin elde edilmesinde büyük sürat sağlamasıdır.

Doktorun rehberliği altında hasta, bozuklukların temelinde yatan tecrübeleri tekrar yaşadığı zaman, bu bozuklukların sebebini anlar; böylece transferin gerçekleşmesi ve tedavi yolunun seçilmesi kolaylaşmış olur.

Rüya analizi özellikle saplantılı nevrozda, bunalımlı nevrozda, psikopatik dengesizlikte ve bazı toksikomanilerde tavsiye edilir.

Rüya analizi ayrıca deneysel psikozlar yaratmak ve bu psikozlara hastaların getirdiği değişiklikleri incelemek için uygulanır.

Tıp

Göze görünen hayallerin takibi için gözün yaptığı hızlı hareketleri belirten elektro ensefalografik dalgaların yazılmasıyla, nörofizyolojinin modern teknikleri düş faaliyetinin incelenmesine tatbik edilmiştir.

Rüyalar 10-15 dakikalık sürelerle aşağı yukarı 5-6 defa uykunun «aykırı» evrelerinde (hafif uyku) meydana gelir görünmektedir.

Bir cevap yazın