Sağlık Nedir

Sağlık Nedir,(sağ’dan sağ-lık). Organizması normal çalışan bir kimsenin durumu: Erenköy sanatoryumunun bilgili ve duygulu doktorları, kafaları ve gönülleriyle onun sağlığını kurtarmak için çalıştılar (Y. Z. Ortaç). Sağlığına dikkat etmek.

Organizmanın iyi veya kötü durumda bulunması: Sağlığı yerinde olmak. Sağlığı zayıf olmak.

Normal durum: Ruh sağlığı. Vücut sağlığı. Eşanl. SIHHAT.

Sağlık olsun, üzücü bir durum karşısında «sağlık daha önemlidir» anlamında teselli sözü olarak kullanılır.

Sağlığa yüz tutmak, iyileşmeğe başlamak.

Sağlığında, yaşarken: Halbuki babanın sağlığında bizim için bu zenginlikten faydalanmanın çareleri var (H. R. Gürpınar).

Sağlığınıza, içki içerken «sağlıklı olmanız dileğiyle içiyorum» anlamında söylenen söz.
Baş sağlığı dilemek.

Bundan iyisi can sağlığı, bir şeyin çok iyi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Eline (veya elinize) sağlık.

İyilik sağlık.

üstüme iyilik sağlık, şaşkınlık belirtir.

Sağlık veya karaciğer çizgisi, bilekten başlayıp, avuç içinden geçen ve serçe parmağına kadar uzanan çizgi. (Genel sağlık durumunu belirttiğine inanılır).

Sağlık hizmeti, insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması (rehabilitasyon) için yapılan tıbbi hizmetlere verilen ad.

Sağlık zabıtası, sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sağlık hakkının güven altında bulunabilmesi için gerekli düzenleme ve denetlemelerin tümü.

Genel sağlık, halkın içinde yaşadığı çevre şartlarına ilişkin olarak insan, hayvan, gayrimenkul, umumi yol v.b.nin temizlik ve kontroluna yönelmiş devlet fonksiyonu.

Küçük sağlık memuru, merkez ve köylerde hastalıklardan korunma, bunlarla mücadele, sağlık ve sosyal yardım işlerinde hükümet tabiplerine yardımcı olan memur. (Hükümet tabiplerinden aldıkları emirle görev yaparlar.)

Sağlık koruma

Sağlık koruma, hekimliğin, sağlığı korumak için neler yapılması gerektiğini inceleyen dalı.

(Amacı, organizmanın normal işlemesi ve insan ile içinde yaşadığı ortam arasındaki ilişkilerin, bu ortamın insan üstünde yaratabileceği zararları önleyecek şekilde ahenkli bir düzene sokulmasıdır.) İnsana kaçınılabilecek hastalıklardan ve en başta da bulaşın hastalıklardan korunmanın yollarını öğretir.

Temizlik, giyeceklerin seçimi, meskenlerin yeri ve şartlan, fizik ve psişik faaliyetin, uykunun düzenlenmesi v.b. konulan içine alır.

Yaşa, faaliyete ve patolojik durumlara göre seçilecek ve diyetetik tarafından incelenen beslenme rejimleri de, sağlık korumaya girer.

Sağlık koruma, ayrıca zehirlenmelerden korunma imkanını sağlar.

Uygun bir rejim, ancak ağzın ve dişlerin iyi durumda olmasına bağlı normal sindirim fonksiyonlarıyla birlikte uygulanabilir.

Ağız-diş sağlığı

Ağız ve diş sağlığını koruma, ağız ve diş sisteminin iyi gelişmesini ve iyi korunmasını sağlamak amacıyla, hayatın çeşitli dönemlerinde, uygulanan önleyici ve tedavi edici yolların tümü.

Akıl sağlığını koruma, akıl hastalıklarının doğmasını önlemek için uygulanan öğretici, önleyici veya psikoterapik nitelikteki tedbirlerin tümü.

Ağız-diş sağlığı’nı gereğince korumak için elde bulunan tedbirler a) kişisel, günlük tedbirler ve b) muntazam aralıklarla bir uzmanın (diş hekimi veya ağız hastalıkları uzmanı) uyguladığı tedbirler olarak ikiye ayrılabilir.

Kişisel bakım, her yemekten sonra yapılır ve belirli bir şekilde gerçekleştirilir (her dişin iç yüzü, dış yüzü ve üst kısmı temizlenmelidir.

Diş fırçalama, dişler arasına girmiş yemek artıklarının, ya bir ipek iplikle, ya karbonatlı-gazlı bir su ile yıkayarak çıkartılması v.b.).

Bu işlerden başka, muntazaman bir dişçiye muayene olmak da gerekir.

Dişçi, çürümeleri önleyebilir ve kişiye göre sık veya seyrek görülen, dişler arası taş tutması halinde, bu taşları temizleyebilir.

Daha çok küçük yaştan itibaren çocukların özellikle diş bakımına önem vermeli, sık sık hekime başvurarak dişlerinin zamanında, düzgün ve tam olarak çıkmasını sağlamalıdır.

Çene kemikleri ve dişlerin biçimsizliği ye dişlerin yanlış yerden çıkması, diş cerrahisiyle tedavi ettirilir.

Diş çürükleri ve yaratacağı bozukluklar hemen önlenebilir.

Çocukta olduğu gibi büyükte de, şiddetli yerel aksaklıklara (flegmon’lar), ağır kan zehirlenmelerine (ösler hastalığı), çeşitli iltihaplı hastalıklara yol açabilecek olan ve özellikle önemli bir romatizma sebebi teşkil eden her türlü iltihaplanma, hemen tedavi ettirilmelidir.

Diş protezi olanlar, ağız temizliğine özellikle önem vermelidir.

Halk sağlığını koruma

Bulaşıcı hastalıkları ve sebebi ne olursa olsun, çok sayıda insanı etkileyecek nitelikteki hastalıkları ortadan kaldırmak için alınacak tedbirleri gösterir.

Bulaşıcı hastalıklarla savaşmanın birinci yolu, aşılamadır.

Aşı, hem kişiyi korur ve kişisel bir sağlık koruma vasıtası teşkil eder, hem de toplumu korur.

Çünkü korunan her fert, artık başkaları için bir hastalık bulaştırma kaynağı haline gelme tehlikesinden uzaklaştırılmış olur.

Özellikle çiçek, difteri hastalıklarında ve genel olarak doğrudan doğruya insandan insana geçen tüm hastalıklara karşı girişilen mücadelede aşılama, önemli sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.

Mikropları yayıcı etkenlerin yok edilmesi de başka bir mücadele şeklidir; sıtma, sarı humma, uyku hastalığı, tifüs gibi asalaklar (böcekler veya keneler) tarafından yayılan hastalıklarla etkin bir mücadele, ancak bu mikrop yayıcıların yok edilmesiyle gerçekleştirilebilir.

Nihayet, veba gibi bazı hastalıklar da, birbirlerine ve insanlara hastalığı bulaştıran ve birer virüs deposu olan hayvanlardan ötürü yayılır.

Veba salgınına karşı en iyi mücadele araçlarından biri, farelerin yok edilmesidir.

Dünya Sağlık teşkilatının (O.M.S.) Milletlerarası Sağlık Kuralları tüzüğü, büyük salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için alınacak tedbirleri öngörür.

Mikropların yol açtığı verem ve frengi gibi bazı hastalıklar, yayılmak için, bazı özel toplumsal şartlara (kötü mesken şartları, yetersiz beslenme ve ya halkların yer değiştirmesi, savaş) ihtiyaç gösterir.

Toplumsal sağlık koruma yer ve zamanın kendine has şartlarını göz önünde tutarak bu salgınların yayılmasını sınırlandıracak çevreleri inceler.

Mikroplardan ileri gelmeyen bazı hastalıklar da vardır: sebebi bilinen ama gelişme şartları çok yönlü olan alkolizm ve sebebi bilinmeyen ama hangi şartlar altında ortaya çıktığı gittikçe daha iyi belirlenen ve erken teşhis edildiği zaman tedavisi mümkün olan kanser gibi.

Milli ve milletlerarası kuruluşlar, bu hastalıklara karşı önleyici ve tedavi edici mücadelelere girişmiştir.

Sanayide sağlık koruma

Sanayide sağlık koruma, fabrikalarda, işçileri çeşitli mesleki faaliyetlerinden doğabilecek tehlikelere karşı korumak için uygulanan tedbirlerin tümü.  İş hekimliğiyle birlikte, insanın çeşitli mesleki faaliyetlerinin yol açtığı kazalardan ve hastalıklardan korunması amacını güder.

Amaçları çok yönlüdür: ferdi, karşılaştığı tehlikelerden korumak, toplumu ferdin yaratabileceği tehlikelerden uzak tutmak (msl. hasta bir tren kondüktörü, bir gıda sanayiinde çalışan ve bulaşıcı hastalığı olan bir kimse v.b.); nihayet, daha iyi verim alınmasına imkan sağlamak.

Sağlık koruma kavramı, ilerleme kavramına ayrılmaz bir biçimde sıkı sıkıya bağlıdır ve ortaya attığı her soru, tıbbın çerçevesini geniş ölçüde aşan meseleler ortaya çıkarmaktadır.

Eğitim, haberleşme, her derecede toplumsal teşkilatlanma (ailede, şehirde, meslekte, millette ve milletlerarası alanda), sağlık korumanın unsurlarıdır ve bu hekimlik kolunu insan uğraşlarının en önemlilerinden biri haline getirmiştir.

Zihin sağlığı

Zihin sağlığı, Dünya Sağlık teşkilatına göre, başkalarıya uyumlu ilişkiler kurabilen, toplumsal veya fizik çevredeki değişikliklere yapıcı bir şekilde katılabilen veya, katkıda bulunabilen bir kimsede, kişiliğin dengeli gelişimine tanıklık eden ruhi yatkınlık.

Zihin sağlığı’nı daha iyi hale getirmek veya korumak için kullanılan araçların tümü, zihin sağlık koruma’sını meydana getirir.

Bu faaliyet alanı, kamu sağlığı servislerinin çalışma alanından daha geniştir.

Çünkü, zihin sağlık koruması, fertlerin ve grupların gelişimi üstünde şu veya bu ölçüde etkisi olan her şeyi kapsamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir