Sahne Nedir? Ne Demek?

Sahne Nedir,Ne Demek,Seyircilerin kolayca görebilmeleri için genellikle zeminden belli bir ölçüde yüksek tutulan ve her tür gösteri (oyun, müzik v.b.) yapmaya yarayan yer: Bu, bir sene evvel bütün Beyoğlu’nun ağzında dolaşan bir hava idi ki, birinci defa olarak Concordia sahnesinde bir hollandalı kızdan işitBilimselşti (H.Z. Uşaklıgil).

Bir piyesteki olayın geçtiği yeri canlandıran dekorların tümü: Orman sahnesi.

Oyunun «perde» adı verilen bölümlerinde kahramanların sahneye girme ve çıkmalarıyla belirlenen

Parçalardan her biri: Birinci perdenin üçüncü sahnesi.

Bir sahne eserinde geliştirilen veya bir edebi eserde anlatılan olay: Bir aşk sahnesi. Dramatik bir sahne.

Sahne eseri, piyes.

Bir seyirci olarak hazır bulunulan olay: Evin yanış, korkunç bir sahneydi.

Teşnyol. Olay, görünüm: Bir savaş sahnesi canlandıran kabartma.
Sahne al-ı, sahne zeminini meydana getiren hareketli podyumların indiği, depoların Ve bazı makinelerin yer aldığı kısım.

Sahne gerisi veya arka sahne, bir tiyatro sahnesinin arka tarafı.

Sahne kulesi, büyük panoların veya diğer dekor malzemesinin asılabileceği ve sofitamr. bulunduğu kısım.

Sahne oyunları, salonların geleneksel çerçevesi dışında ve genellikle açık havada tertiplenen tiyatro gösterileri (anma törenleri, kütle gösterileri, sokak komedyenlerinin gösterileri).

Sahneye koyan, sahneye koyucu veya sahne yönetmeni, bir tiyatro oyununun veya müzikli bir sahne eserinin sahneye konuşunu düzenleyen, oyuncuların oyunlarını yöneten ve sahneye koyma işinin (metin, oyun, dekor müzik v.b.) çeşitli unsurlarını bir birleriyle uyumlu duruma getiren kimse.

Döner sahne, iki veya daha çok yüzeyine ayrı dekorlar monte edilebilen ve bir mekanizma ile kendi çevresinde döndürülerek değiştirilebilen dekor imkanına sahip sahne.

Ön sahne, bir tiyatro sahnesinin perdenin ilerisindeki kısmı. ön sahne locaları, İtalyan tarzı denilen geleneksel tiyatro mimarisinde, sahne önünün iki yanında genellikle balkonların ve galerilerin bulunduğu katlardaki localar.

Sahneye çıkmak, rolünü oynamak veya sanatını icra etmek üzere seyirci önüne çıkmak. Mec. Ortaya çıkmak.

Eskiçağda, önceleri koronun daire biçimindeki dans alanı (orkestra) sahne görevini yapmaktaydı. Sonraları orkestra’nın arkasında ve seyirciye dönük olmak üzere ayrı bir sahne gelişti. Seyircinin bulunduğu bölümden farklı olarak bu bölümün üzeri bir çatı ile örtülmekteydi.

Eski roma tiyatrosunda çok gösterişli sahne duvarları yapıldı. Ortaçağda dini oyunlar için sahne olarak kiliselerin koro yeri kullanılırdı. Daha sonraları, pazar meydanlarında kurulan «sahne»ler görülür.

XIII. yy.da İngiltere’de, oyunlar, arabalar yan yana dizilerek oynanıyordu. XV. yy.da sahne düz bir podyum haline dönüştü ve arka duvarına yapı cephelerini taklit eden resimler kondu. XVI. yy. başlarında ön sahneye eklenen ve yan duvarları belli bir açı içinde arkaya doğru daralan bir arka sahne geliştirildi. Bunlar tüm sahne alanına bir derinlik sağlamaktaydı ve ayrıca yan duvarlar perspektif kurallarına uygun çizilen resimlerle donatılırdı.

XVI. ve XVII. yy.larda İngiltere’de, Shakespeare sahnesi ortaya çıktı. Bu tür, üç ayrı bölümden meydana geliyordu:

1. seyircinin çevresine toplandığı ön sahne.

2. bu bölümün arkasında bulunan arka sahne.

3. her ikisinin üzerinde yer alan balkon sahne.

Bundan sonra, seyirci yönündeki açıklığı bir portal ile çevrelenen ve oyun alanının arka sınırı resimli bir dekor panosuyla biten sahneler geliştirildi. Bu türün, zamanla, günümüzde en çok rastlanan biçimi verdiği görülür.

Bir tiyatroda sahne (oyun ile doğrudan doğruya bağlantılı olmak üzere) şu bellibaşlı bölümlerden meydana gelir: ana sahne, oyun veya gösterinin yapıldığı bu bölüm sahne portalinden başlar ve arka sının genellikle ufuk perdesinde son bulur.

Tiyatronun büyüklük ve teknik donatım seviyesine göre, bu kısım sabit veya hareketli (kısmen veya tamamen) olabilir; ana sahnenin, seyircinin bulunduğu salona doğru olan bir uzantısıdır.

Yangına karşı tiyatrolarda bulunması zorunlu olan çelik perde ön sahnenin sınırını belirler ve bulunduğu yere göre bu kısmı, ana kısmın içinde veya dışında bırakabilir. ön sahne zemini kısmen veya tamamen,düşey doğrultuda hareketli, podyumlardan yapılmış olabilir.

Bu podyumlar aynı zamanda orkestra boşluğu zemininin bir kısmını da meydana getirebilir. Yardımcı sahne’ler, seyircinin görüş alanı dışında kalan ve ana sahnedeki oyun için gerekli hazırlıkların yapıldığı yerdir. Bunlar bir veya iki yan sahneden ve bir arka sahneden meydana gelir. Ana kısımla doğrudan doğruya bağlantılıdır.

Günümüzde, gelişen teknik imkanlar ve değişen oyun anlayışı değişik türde sahne yapma zorunluluğunu doğurmuştur.

Bundan dolayı sahne mimarisi de köklü değişikliklere uğramıştır. Bugün sahne, seyircinin bulunduğu salondan kesin şekilde ayrılmış bir bölüm olarak ele alınmamaktadır.

Böylece geliştirilen mimari şekiller arasında, arena tiyatrosundaki, seyircinin çepeçevre etrafında topladığı sahne, seyirciyi çepeçevre saran sahne, salonun içlerine kadar sokulan sahne türleri v.b. yer alır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir