Secde Nedir, Nasıl Yapılır

Secde Nedir Nasıl Yapılır,Namazın, Kur’an tarafından gösterilen en önemli hareketi olan secde, yine Kur’an’a göre, kulluk tavrının esasıdır.

 Kuranda Secde 

Kur’an’da bazı ayetlerin okunuşu üzerine de bir secde yapılır ki buna kıraat secdesi denir.

Kıraat secdesine konu olan ayetler mushafların kenarlarında gösterilir.

Kur’ an, secde halini bütün peygamberli dinlerde ibadetin ayrılmaz ve saf dışı bırakılamaz rüknü olarak veriyor.

Buna dayanarak diyebiliriz ki, diğer peygamberli dinlerin mabetlerinde secdenin görülmemesi bu dinlerde sonradan vücuda gelen yozlaşma ve dejeneransın en büyük delilidir.

Semavi dinin, camisi kadar kilise ve havrasında da secdenin bulunması gerektiğini Kur’an bize bildiriyor, (bk. A’raf, 29). –

[coverattach=1] Secde veya sücûd, Ragıp’ın güzel ifadesiyle, boyun büküş ve eğilme demektir.

Bu haliyle secde, insan, hayvan ve cansızların tümünü kuşatan bir faaliyettir.

Genelde secde iki görünüm arz eder. Teshin Secde, İhtiyarı Secde.

Bunlardan birincisi, kerhı secde olup, insan dışındaki varlıkların zorunlu olarak yaptıkları secdedir.

İkincisi ise serbest seçim ve hür niyetle yerine getirilen secde olup yalnız insana mahsustur.

İnsanın secdesine Kur’an tav’ı (isteğe bağlı) secde demektedir.” (bk. Ra’d, 15; Hac, 17).

İnsan secdesinin bu hür ve seçime bağlı karakteri onun bir zorunlu faaliyet değil, bir hür-yaratıcı faaliyet olarak alınmasına yol açmış ve özellikle sufı literatürde geniş açıklamaların konusu olmuştur.

Secde eden (sâcid), Mescûd (secde edilen Allah)’la hür ve aşka dayalı bir alaka içindedir. “Secde eden, Rahman olan Allah’ın kucağına eğilmektedir.”

Kur’an, secdenin Yaratan-yaratılan arası hür diyalogu kurma ve yaşatma vasfına sık sık değinir, (bk. Hicr, 30, Sad, 23, Bakara, 34, İsra, 612).

Secdenin bu özelliği, Allah’ın en mükemmel yaratığı ve tecellisi olan insanı da, secde edilecek bir mertebeye çıkarmıştır. Varlık ve oluşta, Allah’tan sonra secde edilmeye layık tek yarlık, Kur’an’a göre, insandır, (bk. Hicr, 29; Sad, 72). İnsan bu onuru, hür ve serbest seçimli secdenin biricik sahibi olmasına borçludur.

Bir cevap yazın