Şehabeddin Ahmed Sivasi Kimdir,Hayatı

Şehabeddin Ahmed Sivasi,Sivas’ta öğrenim gördü. Tasavvuf inancına bağlandı. Zeyniye tarikatı şeyhlerinden Muhammed Efendiye intisap etti. Bir süre sonra şeyhiyle Ayaslug’a göç ederek yerleşti. Şeyhinin ölümünden sonra onun yerine geçti.

Şahabeddin Ahmed Sivasi Eserleri

Risaletü’n-Necat min Şerri’s-Sıfat (Birçok Kötülüklerden Kurtulma Risalesi); Uyunü’t-Tefasir (Tefsirlerin Kaynaklan); Riyazü’l-Ezhar fi Celâili’l-Ebsar (îyi Görüşlülerin Uluları için Çiçeklerin Bahçeleri).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir