Seyfullah Paşa

Seyfullah Paşa,Türk kumandanı (İlisu, Dağıstan 1852 – İstanbul 1909). öğrenimine Tiflis’te başladı. Ailesiyle İstanbul’a geldi. Harbiyeyi kurmay yüzbaşı olarak bitirdi (1873).

1877 Osmanlı – Rus savaşında Abdülkerim Paşanın yaveri ve fırka erkânıharbi olarak görev aldı. Sonra, Har-biyede dersler verdi. Askeri konularla ilgili olarak çeşitli avrupa ülkelerine gönderildi. Atina’da ataşemiliter (1885), Tesalya Yenişehir’inde başkonsolos olarak bulundu.

1897 Osmanlı – Yunan savaşı sırasında erkanıharbiye ikinci reisliği yaptı. Savaştan sonra paşa oldu; Yenişehir mutasarrıflığında ve hudut müfettişliğinde bulundu. Ferik ve birinci ferik oldu. Kosova, İşkodra, Yanya valiliği ve kumandanlığı yaptı.

Bir cevap yazın