Silahdar Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Silahdar Mehmed Paşa (1710 – 1788) Osmanlı sadrazamı devlet adamı.(1710 – 1788) Osmanlı sadrazamı devlet adamı.Enderunda Helvahane ocağına girdi; rikap çuhadarı oldu (1732). Hasodaya alındı (1741). Peşkir ağası (1743), çuhadar ve silâhtar oldu.

Vezir payesiyle Tırhala mutasarrıflığına tayin edildi (1756). Mustafa III padişah olunca, Mehmed Paşayı kızkardeşiyle evlendirerek özi valiliğine tayin etti; Anadolu valiliği (1761), Aydın muhassıllığı yaptı (1763).

Anadolu valisi (2. defa, 1764), sonra Selânik mutasarrıfı, Maraş valisi, özi valisi (2. defa) ve 1767’de Hersek sancağı da katılmak suretiyle Bosna valisi oldu. Bu sırada çıkan Karadağ ayaklanmasını bastırdı ve ivazpaşazade Halil Paşanın yerine sadrazam oldu (1770); savaşlarda başarılı olmaması sebebiyle azledildi (1771).

Ertesi yıl Eğribaz muhafızlığına tayin edildi; fakat bu göreve gitmeden Trabzon valiliğine getirildi. Selanik mutasarrıfı (1774), Bosna valisi (1775), Selânik mutasarrıfı (1776) ve Bender muhafızı, iki yıl sonra Bosna valisi (3. defa), tekrar Selânik mutasarrıfı oldu.

1780’de Anadolu eyaleti valiliği (3. defa), Erzurum valisi oldu (1782). Sadrazam Yeğen Mehmed Paşanın isteğiyle azledilerek mallarına elkondu ve Niğde’ye sürüldü.

İdam edileceği sırada sadrazamın azliyle kurtuldu ve Fas muhafızlığına tayin edildi; yaşlılığını ileri sürünce, Resmo sancağı ve arkasından Boğazhisarı muhafızlığına getirildi.

Aynı yıl Cidde sancağı verilerek yola çıkarıldı; Sakız’a geldiği zaman, Mısır valiliğine, Hanya mutasarrıflığı (1785) ve ertesi yıl Girit valiliği görevlerine tayin edildi. Kandiye’de öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir