Süleyman Mehmed Nahifi Kimdir,Hayatı,Eserleri | Şairler |

Süleyman Mehmed Nahifi Kimdir,Türk şairi (İstanbul, ? – 1739).

Yeniçeri kalemine girdi.

Elçilikle İran’a giden Mehmed Paşanın yazıcısı oldu (1688-1689).

İranlı yazar ve şairlerin eserlerini inceledi, arap edebiyatı üstünde çalıştı.

Mısır’a giderken uğradığı Konya’da mevlevî şeyhi Bostan Çelebi’den el aldı ve külâh giydi (1705).

Süleyman mehmed nahifi Şehid Ali Paşanın yanında sadaret kâtipliği görevinde bulundu.

Pasarofça antlaşmasının imzası için Damat İbrahim Paşa ile Viyana’ya gitti.

Dönüşünde Divanı sultanî başmukataacılığına tayin edildi.

Bir süre sonra şıkkı sâni defterdarlığıyla görevlendirildi.

Bütün eserlerinde din ve tasavvuf konularını işleyen Nahifî, çağına göre arı ve açık bir dille Türkçeye çevirdiği Mevlânâ’nın Mesnevi’ si ile ün kazandı.

Divan şiirinin her dalında eser verdi.

En başarılı olduğu tür naattır.

Dili akıcı, anlatımı düzgün, söyleyişi açıktır.

Anlama çok önem verir.

Şiirlerinde divan geleneğinin dışına çıkan, Türkçeye yönelen, arapça ve farşça tamlamalardan kaçan bir eğilimi vardır.

Bazı şiirlerinde Yunus Emre, bazılarında Mevlânâ etkisi görülür.

Süleyman Mehmed Nahifi Eserleri

Divan; Hilye-tü’l-Envâr (Nurların özü); Mevlidü’n-Nebi (Hz. Muhammed’in Doğuşu); Hicretü’n-Nebi (Hz. Muhammed’in Göçü); Terceme-i Mesnevi (Mesnevî Tercümesi) [Bulak, 1851].

Bir cevap yazın