Sünni Mezhebi,Özellikleri,İlkeleri | Din Bilgileri |

Sünni Mezhebi hakkında Bilgi,Müslümanlığm Kur’an’a kesin olarak bağlı ve Hz. Muhammed’in yaptıklarının, söylediklerinin dışına çıkmayan kolu.

İslam dini, Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilen Hz. Muhammed’e gönderilen vahiylerin açıklanışıyla başladı.

Bu vahiyler birer tanrı buyruğudur.

İslam dinine göre Hz. Muhammed tarafından bildirilen, yapılan, birer inanç varlığı olarak ileri sürülen bütün eylemleri, görevleri yapmaya, tutum ve davranışları benimsemeye sünnilik veya sünnet denir.

Sünnet, Hz. Muhammed’e bir peygamber olarak gönderilen ilk vahiy’in insanlara bildirilmesi ve onun uygalanmasını istediği ilkeleri benimsemekle başladı.

Peygamberin yaptığını görerek, söylediğini duyarak yapma, benimseme, sünnetin ilk bölümüdür.

Bunları ilk benimseyenler ve yapanlar Hz. Muhammed’e iman eden, onun yanında bulunan, onunla konuşup görüşenlerdir (sahabe).

İslamiyetin başka ülkelere de yayılmasından sonra Hz. Muhammed’i görmek, onunla konuşmak olanağı kalmadı.

Yalnız yaptıklarını, söylediklerini başkalarından duyarak, görerek yapma yolu açıldı.

Sünni Mezhebi Özellikleri

Sünnilik Kur’an’a, Hz. Muhammed’in yaptıklarına ve söylediklerine dayanan bir inanç sistemi haline geldi.

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıkan birtakım meselelerin çözümünde Kur’an ve hadislerde açık, herkesin anlayabileceği kadar seçik bir hüküm bulunmazsa en yetkili kimselerin yorumlarına başvurulur.

Sünniliğin temel kurallarından biri olan bu yola icmai ümmet (yetkili bir kurulun toplanarak uygun gördüğünü yapmak), ictihatı fukaha (islam hukukçularının uygun gördükleri, anlaştrkları bir konuda gerekeni yapmak) denir.

Bunların dışında herhangi bir güçlüğün giderilmesi için yukarıda adı geçen kurumların hiç birine başvurma imkanı yoksa bilgisine, imanına.

İslam dini konusundaki yetkisine güvenilen bir kimseye danışma yolu vardır.

O da yoksa, insanın kendi vicdanına uyması gereği vardır.

Ancak bunların hangisi olursa olsun yapılması, uyulması için insanın İslam dini kurallarına göre sünni olması gerekir.

Sünni Mezhebibinin İlkeleri

1. Kur’an, hadis ve Hz. Muhammed’in bütün tutumlarına inanma, onları benimseme.

2. İslam dininin bütün inanç düzenine ve kurallarına (beş şarta) tam bir iman ile bağlanma.

3. imanını diliyle, gönlüyle ikrar etme.

4. inandığını herhangi bir çıkar ve karşılık beklemeden, Tanrı buyruğu olarak yapma.

5. şeriat denen ve müslümanlar arasındaki karşılıklı davranışları düzenleyen kurallar bütününe uyma.

6. İslam dininin Allaha, peygambere, ahirete, kıyamet gününe, meleklere, Allah tarafından gönderilen kitaplara (dört kitaba [Tevrat, Zebur, İncil, Kur’an]), onların hak olduğuna inanma.

Ancak, Kur’an’dan önce indirilen üç kitap sonradan birtakım değişikliklere uğradı.

Sünniliğe göre bu ilk üç kitabın asılları kayboldu, bu yüzden Kur’an hepsinin özü ve en güzeli, en olgunu olarak indirildi; 7. Hz. Muhammed’in bütün peygamberlerin en yetkini, en üstünü ve son peygamber olduğuna inanmak.

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Sünnilikle ilgili, onun ana ilkelerine dayanan dört büyük mezhep doğdu.

İslam dininin, Kur’an ve hadislerin temel kurallarında birleşen bu mezhepler, bazı ayetlerin ve hadislerin yorumunda, fii’l-i nebi’nin uygulanışında birbirinden ayrılır.

Bazıları Hz. Muhammed’in bütün eylemlerini, önce yapıp sonradan değiştirişlerini de olduğu gibi kabul eder ve uygular.

Bazısı ise ibadet ve icraat konusunda en son tutumunu örnek olarak alır.

Bu dört mezhep kurucularının adlarıyla anılan Hanefî, Şafii, Malikî ve Hanberîdir ve dördü de sünnidir. Kur’an ve hadislere dayanır.

Sünnilik İslam dinine temel olarak, ibadet kurumlarını alır.

Bunlar da namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hac etmek ve kurban kesmektir.

Ancak bunların uygulanışında Kur’an ve hadislerce konulan birtakım kurallar vardır.

Bu genel kuralların başında insanın sağlığı, mali durumu, içinde bulunduğu ortamın siyasi niteliği gelir.

Mali durumu bozuk olan hacca gidemez, kurban kesemez, sağlığı yerinde olmayan namaz kılamaz, oruç tutamaz.

Bütün bunlar İslam dinince düzenlenen ve Hz. Muhammed tarafından uygun görülen davranış örneklerine göre yapılır.

Savaşırken namaz kılınmaz, oruç tutulmaz, hacca gidilmez, zekat verilmez.

İbadet kurumlannın başında beş vakit namaz gelir.

Namazın Sünnilikte zamanları belli, süreleri kesindir.

Sünnilik, namazı sünnet ve farz olmak üzere ikiye ayırır.

Farz Tanrı tarafından emredilen buyruklar, sünnet ise Hz. Muhammed’in yaptığını yapmaya dayanan namazdır.

Ancak namaz konusunda, onun edasında dört mezhebin de sünni olmalarına karşılık, görüşleri ayrıdır.

Şafii mezhebinden olanlarla Hanefi mezhebinden olanların namaz kılışları birbirine pek uymaz.

Bu dört ana mezhebin dışında gene Sünniliğin genel kurallarını benimseyen ikinci derecede kimi yalnız imana, kimi yalnız akla dayanan mezhepler vardır.

Bunlar Sünniliğin ikinci kolları sayılan ilk mezhepler arasındadır.

İlk üçü Eseriye, Matüridiye, Eş’ariye adını alır.

Onlardan sonra gene Sünniliğe dayanan üç mezhep daha vardır: Vahhabiye, Ahmediye, Mehdiye. Sünnîliğin dışında kalan ve İslam dininin temel görüşlerini ayrı bir açıdan yorumlayarak Sünnilikten ayrılan bütün mezheplerin toplandığı büyük bölüm Şiilik veya Şia adını alır.

Bir cevap yazın