Vade Nedir,Vade Farkının Hukuki Niteliği | Genel Hukuk |

Vade Nedir,Borçlunun gelecekte ifayı gerçekleştirmekle yükümlü olduğu tarih.

Vade Farkının Hukuki Niteliği

Borç, vadesi gelmeden önce müeccel, vadesi geldikten sonra muaccel bir borç haline gelir.

Vade, kural olarak borçlu lehine tanındığı için, borçlunun, borcunu va deden önce yerine getirmesine bir engel yoktur Ancak istisna olarak vade, alacaklı lehineyse borçlu kural olarak vade den önce ödeme yapamaz.

Bir borcun vadeye bağlanması, tarafların anlaşmasından, borcun niteliğinden veya kanunun bir hükmünden doğabilir.

Bazı durumlarda vade olarak, gerçekleşme zamanı belli olmayan fakat gerçekleşecek bir olay tayin edilebilir.

Bu durumda gayri muayyen vadeden söz edilir.

Bazen de vade önceden tayin edilmez: fakat, vadeyi tayin yetkisi, alacak veya bir üçüncü kişiye bırakılmış olur.

Bu durumda «muacceliyet ihbarı» söz konusudur.

Vadeyi tayin yetkisi borçluya bırakılmışsa. bir eksik borç söz konusu olur.

Taraflar. vadenin ne şekilde hesaplanacağını belirtmemişlerse, Borçlar kn md. 75-77 şöyle bir hesap şekli getirmiştir.

1. ayın başı veya sonu terimleri, ayın birinci veya sonuncu gününü belirtir.

2. vade, gün olarak tayin edilmişse, sözleşmenin kurulduğu günü izleyen günden itibaren işlemeye başlar ve borç sürenin sonunda muaccel olur. Meselâ, 1 nisanda yapılan ve 10 gün vadeli olan bir borç. 10 nisanda muaccel olur.

3. vade, birden fazla haftayı kapsıyorsa son haftada, sözleşmenin yapıldığı güne ismen uyan gün sona erer.

4. vade, ay. yarım ay. yıl veya varım yıl olarak verilmişse borç, sözleşme kurulduğu gün, ayın kaçıncı günüyse, son ayın o günü sona erer.

5. yarım ay tam 15 günü ifade eder.

6. sekiz veya 15 gün. bir veya iki haftayı değil, gerçek olarak 8 veya 15 günü gösterir.

Vadelerin hesaplanmasında, tatil günleri süreden çıkartılmaz.

Ancak, vadenin son günü tatile geliyorsa vade, tatili izleyen ilk işgünü sona erer.

Bir cevap yazın