Valide Alayı | Osmanlı Tarihi |

Valide Alayı padişahın anne ve eşlerinin topkapı sarayından eskisaraya; özel bir törenle götürülme adeti.

Valide alayı şöyle düzenlenirdi: yeni padişah, validesinin Topkapı’ya taşınmasını emreder; çeşitli ağalara, kethüdalara ve yeni tayin olunan valide kethüdasına tezkire gönderilirdi.

Ertesi gün alay düzenlenirdi.

Tahtıravan veya arabaya bindirilen valide sultanın geçeceği yolda yeniçeriler selâm dururlardı.

Valide Alayı Divan çavuşları, Haremeyni Şerifeyn’den olanlar, valide sultan kethüdası, baltacılar, dârüssaade ağası sıra ile yürürdü.

Bunlardan sonra valide sultan gelirdi.

Validenin arkasında cariyelerle sultanlar bulunurdu.

Beyazıt karakolu önünde yeniçeri ağası veya vekili sekbanbaşı, alayı karşılar, etek öperdi.

Her kulluk geçildikçe atiyeler verilir, paralar saçılırdı.

Cebehane önünde alay, cebeci tarafından selâmlanırdı.

Alay, Babı Hümayun’dan saraya girerdi.

Hasfırın önünde padişahın karşıladığı alaya alkış tutulur, valide sultan Orta kapıdan girince alay dağılırdı.

Valide alayı, Murad III devrinde başladı, Tanzimatta kaldırıldı.

Bir cevap yazın