Vasi Nedir,Vasinin Görevleri Nelerdir | Genel Hukuk |

Vasilik hakkında bilgi,Vasi Nedir,Hukukta Vasi Nedir,Ölen birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kimse.

Vasi Nedir
Vasi ,Ölen birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kimse.

Fiil ehliyeti tam olmayan veya kısmen bulunan kimse adına hukuki işlemlerin yapılabilmesi için kanun, bu kimselere bir kanuni temsilci yani bir vasi tayin edilmesini öngörmüştür.

Bir kimseye vasi tayin edilmesi o kişinin küçük olması ve velâyet altında bulunmaması veya reşit, fakat hacredilmiş olması gerekir.

Reşit kimselerin hangi durumlarda hacredileceği kanunda sayılmıştır.

Kural olarak kanun, vasiliği kabul zorunluğu koyar.

Vasinin Görevleri Nelerdir 

a) vesayeti altında bulunan kimseye özen gösterme ve onu gözetme.

b) vesayet altındaki kimseyi temsil etme.

Belirli işler yönünden vasinin temsil yetkisi tek başına söz konusu olamaz; vesayet idarelerinin de iznini alması gerekir.

Vasinin, sulh mahkemesinin iznini alarak yapacağı işler şunlardır:

1. gayrimenkul alım satımı veya aynî hak tesisi.

2. alelâde idarenin gerektirdiği durumlar dışında menkul eşya alım satımı.

3. alelâde işler dışında inşaat.

4. kambiyo taahhüdü.

5. ödünç verme veya alma.

6. belirli sürelerden fazla kiraya verme veya kiralama.

7. vesayet altındaki kimsenin bir meslek veya sanatla uğraşmasına izin.

8. dava açma, sulh olma ve konkordato.

9. evlenme sözleşmesi yapma ve miras paylaştırma.

10. hayat sigortası yapma.

11. çıraklık sözleşmesi yapma.

12. vesayet altındaki kimseyi bir eğitim kurumuna yerleştirme.

13. vesayet altındaki kimseye yeni ikametgâh kurma. Aşağıdaki işler için de vasinin asliye mahkemesinin iznini alması gerekir.

a) vesayet altındaki kimsenin evlât edinmesi veya evlâtlık alması.

b) vatandaşlık hakkını kazanma veya vaz geçme.

c) bir ortaklığa girme.

ç) ölünceye kadar bakma veya kaydı hayat şartıyla irat sözleşmesi yapma.

d) mirasın kabul veya reddi, miras sözleşmesi yapma.

e) vasi ile vesayet altındaki kimse arasında yapılan sözleşmeleri onama.

Kişiye sıkı olarak bağlı olan hakları, vasi kullanamaz. Vasinin bir görevi de malları yönetmektir.

Vasilik süresi kural olarak dört yıldır.

Vasi, yaptığı iş karşılığı belirli bir ücret isteyebilir.

Vermiş olduğu zararlardan sorumlu olur.

Küçüğün reşit olması, hacir sebebinin ortadan kalkması, sürenin sona ermesi, ölüm ve vasiliğe engel olan halin ortaya çıkması vasiliği sona erdirir.

Bir cevap yazın