Vasiyetname Nedir,Çeşitleri,Şartları

Vasiyetname Nedir,Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge.

Siyasi vasiyetname

Bir devlet adamının siyasetine ilham kaynağı olan ilkeleri açıkladığı belge. (Bazı siyasî vasiyetnamelerin gerçekliği tartışma konusudur.)

Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetname şeklî anlamda, ölüme bağlı bir tasarruftur. Bir taraflı, varması gerekli olmayan bir irade beyanıyla yapılır ve miras bırakan her zaman geri alabilir.

Vasiyetname üç türde yapılabilir

1. el yazısıyla vasiyetname.

2. resmî vasiyetname.

3. sözlü vasiyetname.

Vasiyetnamenin geri alınması, önce vasiyetçinin hayattayken bunu herhangi bir şekilde geri almasıyla gerçekleşir.

Ancak vasiyetçi, vasiyetnamesini sonradan yapacağı bir ölüme bağlı tasarrufla da geri alabilir.

Geri almaya ilişkin vasiyetnamenin, geri alınan vasiyetnameyle aynı şekilde yapılması gerekli değildir.

Yok ederek geri alma şekli, yakma, yırtma, çizme v.b. hareketlerle gerçekleştirilir.

Resmî vasiyetnamelerin yok etme yoluyla geri alınmış sayılabilmesi için, sadece vasiyetçinin elindeki kopyanın yok edilmesi yeterli değildir.

Ayrıca noterde bulunan nüshanın da çizilmesi veya iptal edildiğinin başka bir şekilde gösterilmesi gerekir. Vasiyetnamenin yok olması, geri alma niyetinden başka bir sebebe dayanırsa, varılacak sonuç farklıdır.

El Yazısıyla Vasiyetname

El yazısıyla vasiyetname’nin baştan sona kadar, düzenleme yeri ve tarihi de dahil olmak üzere, miras bırakanın el yazısıyla yazılmış, yine onun tarafından imzalanmış olması gerekir. Bu tür vasiyetnamenin birçok yarar ve sakıncası vardır.

Meselâ, çok kolay kaybolabilmesi, miras bırakanın evrakı arasında bulunan bir metnin gerçek vasiyetname mi yoksa proje mi olduğunun kolaylıkla anlaşılamaması, hukuk hakkında bilgisi olmayan vasiyetçinin, açık ifadeler kullanmaması ve vasiyetçinin dış etkiler altında kalması, sakıncalıdır.

Buna karşılık, çok kolay yapılması, masrafsız olması ve gizliliği, yararları arasında belirtilir.

Vasiyetnamenin şekil yönünden geçerlik şartlarından biri de düzenleme yeri ve tarihini göstermesidir.

Vasiyetnamede birtakım düzeltme ve ekler bulunabilir. Bunlar vasiyetname düzenlenirken yapılmışsa, vasiyetnamenin geçerliğini etkilemez.

Vasiyetname tamamlandıktan sonra yapılan ek ve düzeltmeler, yeni bir vasiyetname niteliğini aldığı için, bunların ayrıca imzalanması ve düzenleme yeriyle tarihin gösterilmesi gerekir.

Yapılan ek ve düzeltmeler, vasiyetname yönünden esaslı değilse, bunların şekil şartına uygun olarak yapılması aranmaz. Bu şekilde düzenlenen bir vasiyetname, saklanmak üzere noter veya sulh hâkimine verilebilir.

Ancak bu verme, vasiyetnamenin geçerli olmasına ilişkin bir şart değildir. Vasiyetnamenin verilmesi, bunu yapanın iradesine bırakılmıştır.

Resmi Vasiyetname Nedir

Resmi Vasiyetname, noter, sulh hâkimi veya kanuna göre yetkili kılınan memur önünde resmî şekle uyularak yapılır.

Medeni kanun iki tür resmi vasiyetname öngörmüştür

1. Vasiyetçi tarafından okunan ve düzenlenen vasiyetnamenin birinci safhasında, vasiyetçi son arzularını resmî memura bildirir. Bu bildirme yazılı veya sözlü olabilir.

Resmî memur, kendisine bildirilen bu son arzuları yazar veya memurlarından birine yazdırır.

Bundan sonra okuması için metni vasiyetçiye verir ve o da okuduktan sonra imzalar.

Bu safhada şahitlerin bulunması gerekli değildir. Vasiyetçi tarafından imzalanan vasiyetname, resmî memur tarafından da imzalanır ve tarihi konulur, ikinci safha şahitler önünde gerçekleşir.

Vasiyetçi, şahitlerin önünde, vasiyetnameyi okuduğunu ve bunun son arzularını kapsadığını belirtir.

2. Vasiyetçinin okuyarak imzalamadığı vasiyetnamenin birinci safhası bir önceki vasiyetnamede olduğu gibidir. İkinci safhada vasiyetname, vasiyetçi tarafından okunmaz; resmî memur tarafından, şahitlerin önünde vasiyetçiye okunur.

Bu okumadan sonra vasiyetçi, vasiyetnamenin son arzularını kapsadığı şahitler önünde belirtir.

Bu iki tür vasiyetnamenin birleştirilerek yapılması da mümkündür.

Bu şekilde bir resmî vasiyetnamenin aslı resmî memur tarafından saklanır, bir sureti vasiyetçiye verilir.

Sözlü Vasiyetname Nedir

Sözlü vasiyetname, kanunun belirttiği durumlarda düzenlenebilir. Kanun, bunun için olağanüstü bir durum bulunmasını öngörür; ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, bulaşıcı hastalık ve savaş hali gibi.

Burada önemli olan, öteki normal vasiyetname şekillerinden birine başvurma imkânının ortadan kalkmış olmasıdır.

Bu olağanüstü durumlardan birinin varlığı halinde, vasiyetçi son arzularını iki şahide sözlü olarak belirtir. Bundan sonra, vasiyetçinin son arzuları yazı haline getirilir.

Sözlü Vasiyetname Şartları

Burada iki yol vardır: a) şahitlerden biri, vasiyetçinin son arzularını, tarihi de belirterek yazar ve ötekiyle birlikte imzalar.

İmzalanan metin hemen hâkime verilir. İki şahidin birlikte hâkim önüne çıkmaları gereklidir; b) şahitlerin hâkime başvurarak son arzuları sözlü olarak bildirmeleri ve metnin hâkim tarafından hazırlanması.

Sözlü vasiyetname geçici nitelikte bir vasiyetnamedir; vasiyetçinin öteki vasiyetname şekillerinden birini yapabilme imkânını elde etmesinden bir ay sonra hükümden düşer.

Buna karşılık, vasiyetçi bu bir ay geçmeden ölür veya ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyetini kesin olarak kaybederse, sözlü vasiyetname kesin olarak geçerli olur.

Bir cevap yazın