Vekaletsiz İş Görme Nedir,Şartları | Genel Hukuk Bilgisi |

Vekaletsiz İş Görme Nedir,Bir kimsenin, yasaya ya da sözleşmeye bağlı herhangi bir yetkisi bulunmadan, başka bir kişinin işlerine, o kişinin ya da kendisinin yararı için karışması.

Vekaletsiz İş Görme Makale

Vekâletsiz iş görme, Borçlar kanununun genel bölümünde düzenlenmemiş olmasına rağmen, genel bir borç kaynağıdır.

Vekâletsiz iş görmede, vekâletten farklı olarak bir kimse, kendisine yetki verilmeden başkasının hukuk alanına karışır.

Vekâletsiz olarak görülen işe, işi görülen, icazet verirse, vekâlet hükümleri uygulanır.

Bu karışma, vekâletsiz iş görmenin türüne göre ya işi görülen (iş sahibi) veya doğrudan doğruya vekâletsiz iş gören lehine olur.

Vekaletsiz İş Görmenin Şartları 

1. bir işin görülmesi.

2. yapılan işin başkasına ait olması.

3. işi görenin söz konusu işi yapma yetkisinin olmaması.

4. başkasının işini görme iradesi.

Gerçek vekâletsiz iş görme durumunda işi gören kimse, başkasının hukuk alanına, onun yararına, yetkisi olmadan müdahale eder.

Meselâ, gezide bulunan komşusunun kırılan camlarını tamir ettiren veya trafik kazası geçirerek kendini bilmeyecek derecede baygın olan bir kimsenin hayatını kurtarmak için onu ameliyat eden, gerçek vekâletsiz iş görmüş olur.

Vekâletsiz iş gören bir kimsenin, gerçek vekâletsiz iş görmüş sayılabilmesi için, iş sahibinin çıkarma ve onun tahmin edilen iradesine uygun hareket eder. îşi yapan kimse tam ehliyetliyse, işi görmek için yapmış olduğu masrafları çıkardıktan sonra, geri kalanı, işi görülen kimseye devretme borcu altına girer.

Buna karşılık, işi yapan kimse sınırlı ehliyetliyse, yapmış olduğu iş sonucu elde ettiğinden veya kötü niyetle elden çıkardığından sorumludur.

Iş gören kimse her türlü kusurundan sorumludur.

İş sahibi, kendi lehine işi yapan kimsenin bütün faydalı ve zorunlu masraflarını karşılamalıdır.

Bunun dışında, işin yapılması için girişilen borçlardan da iş göreni kurtarmak zorundadır.

Ayrıca, hâkimin takdir edeceği öteki zararları da tazmin eder.

Bunlar dışında, yapılan işin bir sözleşmeye dayandığı durumlarda ücret verilmesi örf ve adettense, vekâletsiz iş gören kimseye ücret de ödenir.

İşi görülen kimsenin bu borçları yerine getirmesi için, işle izlenen amacın elde edilmiş olması gerekmez.

İşi gören kimsenin sonucu elde etmek için gerekli olan dikkat ve özeni göstermiş olması yeterlidir

. İşi gören kimse bu hükümlere dayanarak bütün masraflarını elde edemiyorsa, elde edemediği kısımlar için sebepsiz zenginleşme kurallarına baş vurabilir.

Gerçek olmayan vekâletsiz iş görme durumunda işi yapan kimse, iş sahibinin hiç bir çıkarı olmadan veya iş sahibinin çıkarı yanında, kendi çıkarı da bulunarak, onun hukuk alanına karışır.

Meselâ, bir hırsızın, çaldığı bir malı yüksek bir fiyat karşılığı başkasına satması veya başkasına ait bir patenti haksız olarak kullanarak kâr sağlama halinde, gerçek olmayan vekâletsiz iş görme vardır.

Bu durumlarda işi görülen kimse çıkarına hareket edilememekle beraber, işi görülen kimse, elde edilen çıkarların kendisine devredilmesini isteyebilir.

Ancak, elde edilen çıkarların kendisine devredilmesini isteyen kimse, işin yapılması için işi gören tarafından karşılanan masrafları ve uğranılan zararları ödemek, onu borçlarından kurtarmak zorundadır.

İşi görülen kimsenin ödeyeceği miktar işin görülmesinden elde ettiği çıkarlarla sınırlıdır.

Vekaletsiz İş Görme

Bir cevap yazın