Yahyapaşazadeler | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Yahyapaşazadeler Fatih Sultan Mehmed’in yetiştirmesi Yahya Paşanın soyundan gelenler.

Yahya paşa: Fatih’in saltanat döneminde (1444-1446, 1451-1481) Bosna beyi oldu.

1481’de Rumeli beylerbeyligine getirildi.

Bayezid II döneminde (1481 -1512) Anadolu, Rumeli beylerbeyliklerinde bulundu.

Ahmed Bey: Yahya Paşanın oğlu. İnebahtı livası beyliğinde bulundu; Kanunî Sultan Süleyman devrinde öldü.

Bali Bey: Yahya Paşanın büyük oğlu (öl. 1526).

Semendire beyliği yaptı.

Belgrad ele geçirilince (1521) 900 000 akçe has ile oranın muhafızı oldu.

İki yıl sonra Bosna beylerbeyliğine ve tekrar Belgrad muhafızlığına getirildi.

Derviş Bey: Bali Beyin oğlu.

Segedin beyliğinde bulundu.

Mehmed Paşa: Yahya Paşanın üçüncü oğlu (öl. 1551).

Vidin beyi oldu; Kanunî Sultan Süleyman dönemindeki macar seferine katıldı.

Belgrad beyliğinde bulundu.

Mora’daki Korone kalesini Venediklilerden geri aldı.

Yeniden Semendire beyi, Budin beylerbeyi oldu.

Bir cevap yazın