Yakut Türkleri,Kimlerdir,Tarihi,Gelenekleri | Tarih,Halklar|

Yakut türkleri hakkında bilgi,Yakut Türkleri Kimlerdir,Kuzeydoğu Sibirya’da oturan türk topluluğu, Yakutlar, kendilerine Saha, Saka derler.

Bu adın Türkçe olduğu sanılıyor; çünkü Altay TUrkleri arasında Sakay adlı bir kabile vardır.

Tunguzlar onlara Yaku ve çoğul ekiyle Yakut derler.

Bugün Yakutlar Rusya Federasyonuna bağlı Yakutlar cumhuriyetinde yaşarlar.

Yakutlar orta boylu, geniş omuzlu insanlardır.

Yakut Türkleri Gelenekleri

Yakut Türkleri Çok soğuk bir çevrede yaşadıkları için soğuğa son derece dayanıklıdırlar.

Gözleri küçük, siyah, yüzleri beyzi, saçları sert ve koyu buğday renklidir.

Erkekler, saçlarını kısa keserler; yalnız arka tarafa doğru bir miktar saç bırakırlar. Kadınları ise saçlarını uzatırlar.

Yakutların elbiseleri, Sibirya’nın öteki kavimlerlninki gibidir.

Erkekler ve kadınlar, dizkapağına kadar uzanan kaftanlar ve deriden dar pantalonlar giyerler.

Kaftanların önü, sıra düğmelerle iliklenir. Başlarına, iki yan tarafında kulaklarını soğuktan koruması için aşağı bir parça sarkıtılmıs olan serpuş giyerler.

Kadınlar da genellikle erkekler gibi giyinirler; yalnız kullandıkları süs eşyasıyla erkeklerden ayrılırlar.

Süs eşyası olarak büyük ve ağır bir küpeyle kalın bir gerdanlık takarlar.

Yakut Türkleri Başlıca yiyeceklerini at ve sığır etiyle inek ve kısrak sütü ve balık meydana getirir.

İnek sütünden ekşi bir peynir yaparlar ve ekmeksiz yerler.

Hava şartları sebebiyle yağ, Yakutlar için önemli gıdadır.

Milli İçkileri olan kımızı içine biraz yağ karıştırarak içerler.

Yakutların evleri kubbe şeklinde çadırlardan meydana gelir.

İki pencereli olan bu çadırlarda cam yerine kışın bir buz parçası yazın da yağlı kâğıt veya balık derisi kullanılır.

Çadırın kapısı ortadadır ve doğuya bakar.

Soba, çadırın ortasındadır ve sürekli yanar.

Çadırın bir kısmı ehli hayvanlar için ayrılmıştır.

Yakut Türklerinde aile hayatı oldukça kuvvetlidir.

Çocuk dünyaya geldiği zaman anne ve baba akrabalarına bir ziyafet verir; bu toplantıda çocuğa ad takılır.

Yakutlar, ölüler İçin de gömme töreni yaparlar.

Mezara ölünün elbiselerini, bazen de bindiği atı öldürerek takımlarıyla birlikte gömerler.

Mezarın üzerine sırıklardan bir çatı yapılır ve bunun üstüne başıyla bitlikte bir at derisi örtülür.

Törenin sonunda mezar, at üzerinde üç defa dolaşılır.

Yakutların çoğunluğu Rusların etkisiyle Hıristiyanlığı kabul etmiştir. Eski dinlerine bığlı olanlar Güneş ve ateşe saygı gösterirler.

Yemek yerken bir parçasını da ateşe atarlar.

Aralarında bugün de şamanlar vardır.

Bütün ilâhlara toyon sıfatını verirler. «Ay Toyon» en büyUk ilâhtır, onun karısı Kübey de tanrıçalar aralında yer alır.

Bunlardan başka daha birçok toyon vardır.

Kır at, karga, şahin ve kuğu kuşu, iyilik perileridir.

Tanrılarla ve fena ruhlarla herkes temas kuramaz. Onlarla ancak şamanlar görüşürler.

Yakut Türkleri Tarihi

Yakutların kendi adlarını verdikleri bu bölgeye ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmiyor.

Onların anayurtları Kuzey Moğolistan ve Baykal gölü havzasıdır.

Kuzeye göçleri Moğol baskısı sonucunda olmuştur. İlk yerleştikleri yer Orta Lena bölgesidir.

Fakat rut işgalinden sonra Ülkenin en iyi yerleşme alanlarına Ruslar yerleştirildi.

Yakutlar da daha kuzeye (ekilmeye zorlandı.

Rus kumandanı Yermolin, Yakutların yaşadığı bölgenin çok soğuk olduğunu öğrendiği için istila planından vaz geçti.

1632’de Beketov adlı başka bir kumandan Yakutların Uzerine yürüdü ve hiçbir mukavemet görmeden bölgeyi ele geçirdi.

Bir süre sonra Mimak adlı bir kabile reisi isyan ettiyse de Ruslara mukavemet edemiyeceğini anlayarak kuzeye çekildi.

Bir cevap yazın