Yayım Sözleşmesi Nedir,Geçerliliği | Genel Hukuk Bilgisi |

Yayım Sözleşmesi Nedir,Yayım sözleşmesi’nin tarafları, bir eseri yaratan kişi veya onun halefleri ve yayımcıdır. Yayım sözleşmesinin konusu, genellikle bir edebiyat eseri olmakla birlikte, başka sanat eserlerinin de yayım sözleşmesi konusu olmasına bir engel yoktur.

Yayım Sözleşmesinin Geçerliliği

Meselâ bir resmin veya bir karikatürün yayımlanması da yayım sözleşmesinin konusunu meydana getirir.

Ancak, yayım sözleşmesinin konusunun hukuka, ahlâka ve adaba aykırı olmaması gerekir.

Yayım sözleşmesi, kural olarak bir tek eser için yapılır.

Ancak, gelecekte yaratılacak eserlerin hepsini veya bir kısmını konu alan bir yayım sözleşmesi de yapılabilir.

Bu türdeki bir yayım sözleşmesini taraflardan her biri bir yıl sonra hüküm doğurmak üzere, feshi ihbarda bulunarak sona erdirebilir.

Yayım sözleşmesini, Fikir ve Sanat Eserleri kanununun 52. maddesi yazılı şekle bağlı tutmuştur.

İki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olan yayım sözleşmesinden taraflar için şu hak ve borçlar doğar.

1. eser sahibi, yani yayımlatanın hak ve borçları: a) eseri yayımlayana teslim borcu.

Yayımlatanın, teslim borcunu yerine getirmiş sayılabilmesi için, eserini, çoğaltılmaya elverişli bir durumda teslim etmesi gerekir; b) yazar (telif) hakkının devri; c) eseri başka bir şekilde çoğaltma ve yaymadan kaçınma borcu.

Yazar, hakkını yayımlayana devrettikten sonra, artık onun üstünde başka bir şekilde tasarrufta bulunamaz.

Bu borcun süresi taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır; ç) eserin kusursuz olarak yok olması halinde ikinci bir nüsha verme veya yeniden yazma borcu; d) düzeltme ve değişiklik yapma hakkı. Yazarın, eserin yayımı gerçekleşinceye kadar, yazdıklarını düzeltme hakkı vardır.

2. yayımcının borçları: a) eseri çoğaltma borcu. Yayımlayan, eseri çoğaltarak kamuya sunmak zorundadır.

Bu çoğaltmanın miktar bakımından ne olacağı, sözleşmede gösterilir; b) yayma borcu; c) yok olan nüshalan yeniden basma borcu; ç) eserin yeni baskısını yapma borcu.

Yayımlayanın bu borcunun doğabilmesi için, yapılan yayım sözleşmesinin. yayımcıya birden fazla yayım borcunu yüklemesi gerekir; d) eserin aslını geri verme borcu; e) telif ücreti ödeme borcu.

Yayım sözleşmesi metnin yok olması, basılmış nüshaların yok olması, eser sahibinin ölüm ve hastalık sonucu eseri tamamlayamaması, yayımlayanın iflâsı, sözleşme amacının ortadan kalkması ve yayım sözleşmesinin feshi durumlannda sona erer.

Bir cevap yazın