Yazılı Emir Yolu Nedir,Süresi | Genel Hukuk Bilgisi |

Yazılı Emir Yolu Nedir,İdare hukuku alanında şekil, kuraldır, özel hukuk alanındaki işlemlerin çoğunluğu şekle bağlı olmadığı halde İdari işlemler şekle bağlıdır.

Meselâ, yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması gerekir.

İdari hizmet ve dairelerin iç işleyişlerini düzenleyen tamim, sirküler, genelge, tebliğ gibi işlemler de yazılı olur.

Yazılı Emir Yolu Süresi

Normal olarak, hiyerarşi kudretinin kullanılması yazılı emirler yoluyla gerçekleştirilir; yani üst, asta bir emir verirken, esas olarak bunu yazı ile yapar.

Fakat kamu hizmetlerinin kesintisiz ve düzgün yürütülmesinin bir gereği olarak, bazı durumlarda, sözlü emirler verilmesi zorunlu görülür; hattâ bu tür sözlü emirlere, zaman zaman üçüncü kişiler de muhatap olur.

Kişilerin haklarında, istisna olarak sözlü bir emrin veya böyle bir emre dayanarak yapılan işlemin yazıyla tekrarını Ye kendilerine bildirilmesini isteme hakları vardır.

Memurlar da, amirlerinden aldıkları emirlerin yönetmelik, tüzük, kanun ve Anayasa hükümlerine aykırı olduğunu görürlerse, bu emirleri yerine getirmezler ve durumu üstlerine bildirirler.

Ancak üst, emrinde ısrar eder ve bu emrini yazıyla tekrar ederse, emir yerine getirilir.

Emrin, yazılı emir şekline dönüşmesinden sonra, bunu yerine getiren memur sorumlu olmaz.

Anayasanın kanunsuz emir başlığı altında düzenlediği bu konuda amaç, kamu hizmetlerinde çalışanları korumaktır.

Aslında memurların hiyerarşi içindeki durumları dolayısıyla öngörülmüş olan bu hüküm Anayasada, yalnız dar anlamıyla merkez memurlarını değil, bütün kamu hizmetlerinde çalışanları kapsayacak şekilde yer almıştır.

Böylece, kamu hizmetlisi, aldığı emri kolayca ispatlama imkânına kavuşmuştur.

Yalnız, yine Anayasaya göre, konusu suç meydana getiren emir, ister sözlü, ister yazılı olsun, ister yazıyla tekrar edilsin, yerine getirilemez: yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele durumlarda kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için zabıta kuvvetine verilen yetki ve görevler bu hükmün dışındadır.

Bir cevap yazın