Yenişehirli Avni Kimdir,Hayatı,Divanı

Yenişehirli Avni Kimdir Avni Yenişehirli (asıl adı Hüseyin Avni), divan şairi (Yenişehir 1826-İstanbul 1883).

Yenişehirli Avni Hayatı

Devrinde avrupalılaşan türk edebiyatına rağmen divan tarzı söyleyişe sadık kaldı ve bu tarz şiirleriyle yüzyılın ikinci yarısı sonlarında haklı ve büyük bir şöhret kazandı.

Fener eşrafından Sıdkî Ebu Bekir Paşanın oğludur, öğrenimini memleketinde yaptı, sonra memuriyet hayatına atıldı.

Bağdat’ta divan kâtipliği, İstanbul’da Bidayet mahkemesi azalığı yaptı.

Mevlevi tarikatına mensuptu, ölünce Eyüp’te Bahariye mevlevîhanesine gömüldü.

Türkçe şiirlerinde Nef’i, Fuzuli gibi büyük divan şairlerine hayranlığı hissedilen Avnî, divan tarzı söyleyişin bütün inceliklerini ve tekniğini bilen, kuvvetli bir şairdi.

Devrinde, Muallim Naci’den başlayarak, bu tarz şiiri devam ettirmeğe çalışan bütün eskiye bağlı şairler tarafından ilgi görmüştü.

Yenişehirli Avni Divanı

Divan’ ında (İstanbul 1888) en başarılı manzumeler, gazelleri ve sayıca az olmakla birlikte rubaileridir.

Diğer eserleri: Farsça Divan; Kaside-i Culûs-ı Murad-ı Hâmis (Murad V’in Tahta Çıkışı Dolayısıyle Kaside) [1876]; Ateşkede (Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ma. nazire olarak yazılmıştır); Mirât-ı Cünün (Delilerin Aynası; bazı manyak tipleri mizahî bir şekilde tasvir eden mesnevî, yarım kalmıştır); Bülbülname; Nihan-ı Kaza (Nef’inin Sihâm-ı Kaza’sı tipinde hicivler); Yenişehirname; Mesnevi Tercümesi; Abname; Istılahat Lügati (ilim ve felsefe terimlerine ait sözlük, yarım kalmıştır); intak (roman, Yunancadan tercüme).

Bir cevap yazın