Yetki Devri Nedir,Özellikleri | Genel Hukuk Bilgisi |

Yetki Devri Nedir,kamu hukuku bakımından önemli hukuki sonuçları olan bir meseledir, iki yönlü olan bu meselenin birinci yönü, daha çok Anayasa ve idare hukukunu birlikte ilgilendirir; bu anlamda yetki devri, yasama organına ait genel objektif düzenleyici kurallar koyma yetkisinin yürütme organına, yine yasama organı tarafından verilmesidir.

Yasama organı, kesinlikle kendi yetkisine giren görevleri idareye devredemez.

Yetki Devrinin Özellikleri

Türk hukukunda, yetki devrinin bu şekilde, katı kurallara bağlanmış olmasının temel sebebi, hâkimiyet esasının, başta gelen kural olmasındandır.

Böylece, yetki devri. Anayasanın koyabileceği istisna hükümleri dışında yasaktır.

Anayasa, 1971 değişikliklerine kadar, yasama yetkisinin devri bakımından, sadece iki istisna öngörmüştü: milletlerarası İktisadi, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve devlet mâliyesine ve kişi haklarına bir yüküm getirmeyen veya milletlerarası bir antlaşmaya dayanarak yapılan uygulama antlaşmaları konusunda; asıl önemli olanı Anayasa md. 112’de yer alan «kamu tüzel kişiliği kurulması» meselesinde.

Kamu tüzel kişiliği de, kural olarak kanunla kurulur; fakat kanunun, açıkça yetki vermiş, yani yasama iznini devretmiş olması şartıyla, idare tarafından da kurulabilir.

1971 Değişikliğiyle, yetki devri yasağına, daha genel bir istisna getirilmiştir.

Anayasanın son şekline göre, T.B.M.M. kanunla, belli konularda, Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisi verebilecektir.

Yetki devrinin ikinci önemli yönü de İdari makamlar arasında yetkilerin devredilip devredilemeyeceği konusudur.

Bu konu. uygulama bakımından daha da önemlidir: çünkü, idari işlemlerin hukuka uygunluğu konusundaki denetimi etkiler.

Bir cevap yazın