Yüksek Hakimler Kurulu

Yüksek Hakimler Kurulu Yargıçların mesleğe kabul,atama,tayin,terfi,1.sınıfa ayırma ile haklarında soruşturma izni veren yüksek kurul. Görevleri: hâkimlerin her türlü özlük işleri hakkında karar verir; bir mahkemenin veya kadrosunun kaldırılması, yargı çevresinin değiştirilmesi konularında adalet bakanınca yapılacak teklifleri inceler; kendi görevleriyle ilgili konularda kanunların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla dava açar.

Yüksek Hakimler kurulu, on bir asli ve üç yedek üyeden kurulur. Üyeler, Yargıtay Genel kurulunca, kendi üyeleri arasından ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir (Anayasa md. 143).

Yüksek Hakimler kurulu üç bölüm halinde çalışır

1. birinci bölüm (bir başkan, beş üye); mesleğe kabul, tayin, nakil, yükseltme, birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtımı, izin, emeklilik, geçici yetki verme işlemleri.

2. ikinci bölüm (bir başkan, dört üye); hâkimler hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi, bunların görevleriyle bağdaşmayan davranışları hakkında soruşturma işlemleri.

3. üçüncü bölüm (bir başkan, dört üye); hâkimler hakkında kovuşturma izni verme, disiplin cezası verme, işten el çektirme, bir hâkimin meslekten çıkarılması gerekip gerekmediğine, bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veys yargı çevresinin değiştirilmesi konularında karar vermek.

Yüksek Hâkimler Kurulu Genel kurulu asıl üyelerin tamamının katılmasıyla toplanır ve başlıca iki konuda görev yapar:

1. genel görevler; bölümlerin kararlarına yapılan itirazları incelemek; bölümler arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek; özlük işlerini planlamak; yeni karşılaşılacak hallerin sorumlusu olan bölümü tayin etmek.

2. özel görevler; hâkimlerin özlük işleri ve mahkemeler; kadrolar hakkında alınan kararları inceleyerek onamak veya kısmen gerekirse tamamen değiştirmek.

Yüksek Hâkimler kurulunun, hâkimlerin denetimi ve haklarında inceleme ve soruşturma yapılması işlerini yürütecek bir başkan ve yeteri kadar kadro elemanından oluşan bir Müfettiş Hâkimler kurulu vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir