Abdülbaki Baki Paşa Kimdir,Hayatı

Abdülbaki Baki Paşa Kimdir , (1565-1625)-Devlet adamı. XVII. yüzyılda yaşamış meşhur Osmanlı Başdefterdarlarındandır.

Abdülbaki Baki Paşa Hayatı

Aslen Edirneli olan Bâkî (Abdülbâkî) Paşa’nın milliyeti tamolarak tesbit edilememiştir.

Yeni çeri Ocağı’ndan yetişen Bâkî Paşa, Divan’da mühim hizmetlerde bulunduktan sonra, 1016 (1607) tarihinde Orta Defterdar rütbesine yükselerek Edime Defterdarlığı’na tayin olunmuştur.

Buradan ordu defterdarlığına getirilen Bâkî Paşa, devlet ve hazine işlerinde başarı göstermesi sonucu, H. 1022/1613 tarihinde, Başdefterdar tâyin edilmiştir.

Bu vazifede beş ay kadar kaldıktan sonra, azledilerek, Bosna Vâliliği’ne gönderilmiştir (1615).

Bosna vilayetinde iyi hizmetleri dolayısıyla padişah tarafından ikinci defa olarak Başdefterdarlık makamına getirilen Bâkî Paşa II. Osman’ın saltanatına tesadüf eden bu ikinci defterdarlığında ancak sekiz ay kadar kalabilmiştir.

Azlinden sonra Çezâyir’e sürgün edilmiştir.

Daha sonra, İstanbul’a dönen Bâkî Paşa, Genç Osman hâdisesinde âsîler tarafından katli istendiği için bir süre saklanmak zorunda kalmıştır.

Gizlendiği süre içinde konağı önce yağlanmış, daha sonra önemli ölçüde tahrib edilmiştir.

3 Nisan 1624 tarihinde üçüncü defa Başdefterdarlığa getirilen Bâkî Paşa’ya aynı zamanda vezirlik pâyesi de verilmiştir.

Bâkî Paşa, veziriazam Çerkeş Mehmed Paşa’nın İran üzerine çıktığı sefere ordu ile birlikte gitmiş ve ordu Tokat kışlığında iken 8 Nisan 1625 tarihinde vefat eylemiştir.

Öldüğünde yaşı altmış idi Na -şı İstanbul’a getirilerek Merkez Efendi civarında kendi yaptırdığı Dârü’l-kurra civarına defnolunmuştur.

Bâkî Paşa, şakacı, nüktedan, müdekkik ve zamanına uyan bir kimse idi.

Merkez Efendi’de, dışına defnolunduğu bir Dârulkurra binâ ettirmiştir.

Bir cevap yazın