Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir,Hayatı | Tarih |

Abdurrahman Abdi Paşa Biyografi,Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir,Osmanlı devlet adamı, tarihçi, şair (Anadoluhisarı ? Sakız 1692).

Abdurrahman Abdi Paşa Hayatı

Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir
Abdurrahman Abdi Paşa,Osmanlı devlet adamı, tarihçi, şair (Anadoluhisarı ? Sakız 1692).

Şiirde kullandığı Abdi mahlâsıyla tanınır.

1648’de Sarayı hümayun’a girdi.

Enderun’da terbiye gördü, önce Büyükoda’ya, sonra Seferli hanesine, daha sonra Hasoda’ya alındı.

Mehmed IV’e sırkâtibi oldu, hükümdar tarafından devrinin vakalarını yazmakla vazifelendirildi.

O zamana kadar bu vazifeyi yapanlara Şehnameci deniyordu.

İlk Vakanüvis unvanı Abdi Paşaya verildi.

Mehmed IV’ün çok önem verdiği, fikir danıştığı devlet adamlarından biriydi.

Rikabdarlık, kubbealtı vezirliği, hafızlık gibi önemli vazifelerde bulundu.

Vakayiname’sinden başka, Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın emriyle devlet teşrifat ve teşkilâtına dair yazdığı Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi adiyle ünlü bir de kanunnamesi vardır.

Şeyh Attar’ın Pendnâme’sini, Kaab bin Zübeyr’in Kaside-i Lâmiye’sini, örfi Divanındaki bazı kasideleri dilimize çevirdi ve yorumladı.

Divanı yoktur, fakat Nabi tarzında gazeller yazmıştır.

Bir yanıt yazın