Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdurrahman Şeref Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdurrahman Şeref Kimdir,Devlet adamı ve Osmanlı imparatorluğunun son vakanüvisi (İstanbul 1853-1925).

Abdurrahman Şeref Hayatı

İlk öğrenimine Eyüp mahalle mektebinde başladı, Eyüp rüştiyesinde okudu.

Abdurrahman Şeref Kimdir
Abdurrahman Şeref,Devlet adamı ve Osmanlı imparatorluğunun son vakanüvisi (İstanbul 1853-1925).

1873’te Mektebi sultani’yi (Galatasaray lisesi) bitirdi.

Mahreç-i Aklam adlı okula girerek tarih hocası oldu.

Sonra da Mektebi sultani’de gramer ve imlâ, Muallim mektebinde yine genel tarih öğretmenliği yaptı.

Mülkiye mektebine müdür olunca genel coğrafya, Osmanlı tarihi, Islâm tarihi, istatistik ve ahlâk okuttu, sonra da Dârülfünuna Devletler tarihi hocası oldu.

Bir çok hocalık ve müdürlüklerinden sonra Defteri Hakanı nezaretine, Ayan meclisi üyeliğine, Maarif nazırlığına getirildi, iki defa Maarif nazırı oldu.

Bu arada Telif Eserleri Tetkik komisyonu üyeliği, Vakanüvislik, Tarihi Osmaniî encümeni reisliği, Ayan heyeti ikinci reisliği gibi görevler de aldı.

Birinci Dünya savaşının sonunda Ittihad ve Terakki hükümeti iktidardan çekilince, yeni kurulan Müşir İzzet Paşa kabinesinde önce Posta ve Telgraf nazırı, sonra Devlet şurası başkanı oldu.

Salih Paşa kabinesinde, önce vekil, sonra da asil Maarif nazırlığı yaptı.

Salih Paşa istifa edince açıkta kaldı.

Kuvayı Milliye İstanbul’a gelince, Ayan heyeti lağvedildi, onun âyan üyeliği de düştü.

T.C. Büyük Millet meclisinin ikinci seçim devresinde (1923), İstanbul milletvekili oldu ve Ankara’ya gitti.

Kızılay’a başkan seçildi.

Milletvekilliği sırasında hastalandığı için İstanbul’a döndü ve vefat etti.

Abdurrahman Şeref Bey, bir devlet adamı olmaktan çok, kültür hayatımızda, özellikle tarih sahasında uzun yıllar hizmet etmiş bir fikir adamıdır. Sâlise rütbesinden bâlâ rütbesine kadar bütün dereceleri kazanmıştı.

Abdurrahman Şeref Eserleri

Fezleke-i Târih-i Düvel-i islâmiye (İslâm Devletleri Tarihi özeti) [İstanbul 1885]

Târih-i Devlet-i Osmâniye {Osmanlı, Devleti Tarihi) [İstanbul 1893, 1893-1895 ikinci baskısı İstanbul 1899-1902]

Fezleke-i Târih-i Devlet-i Osmânîye (Osmanlı Devleti Tarihi özeti) [İstanbul 1899]

Zübdet-ül-Kı-sas (Kıssaların özü) [İstanbul 1899-1900]

Târih-i Asr-ı Hâzır (Yaşadığımız Asrın Tarihi), Harb-ı Hâzırın Menşe’i (Şimdiki Harbin Çıkışı) [İstanbul 1918]

Sultan Abdülhamid-i Sâni’ye Dâir (Ahmet Refik’le beraber, İstanbul 1918), Târih Musahabeleri (Tarih Sohbetleri) [İstanbul 1929]

Umumi Coğrafya, Coğrâfiyayı Umrâni (Bayındırlık Coğrafyası), ilm-i Ahlâk ve İstatistik. Lüt-fi Tarihutân sekizinci cildini hazırlamıştı.

Tarih-i Osmani encümeni ve Türk Tarih encümeni mecmualarında birçok makaleleri vardır.

Bir yanıt yazın