Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Aciz Hali Nedir,Ne Demek | Genel Hukuk Bilgisi |

Aciz Hali Nedir,Ne Demek,Bir kişi veya kuruluşun, borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesi durumu.

İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkeme den iflasını isteyebilir.

Aciz Haliİflasa tabi bir borçlu aleyhine, alacaklılardan birinin takibi neticesinde yapılan haciz, borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olur da, kalanı muaccel ve vadesi bir sene içinde hulul edecek diğer borçlarını ödemeye yetinmezse, borçlu derhal aczini bildirerek iflâsını istemeye mecburdur .(İcra İflâs Kanunu md,178)

Aciz sebebiyle mirastan çıkarma

Aciz vesikası, mahcuz malların paraya çevrilmesi sonucunda, alacağının tamamını alamayan alacaklıya, alacağın ödenmemiş miktarını bildiren ve icra memuru tarafından, resim ve harca tabi olmadan verilen bir vesikadır.

Bu katı aciz vesikasıdır.

Katı aciz vesikası’nın verilebilmesi için, icra memurunun, borçlunun başkaca malının bulunup bulunmadığını arattırması gerekir.

Muvakkat aciz vesikası ise haciz zabıt varakasına göre mahcuz malların muhammen bedeli, alacaklının alacağının tamamını karşılamayacaksa, bu durumu belirten zabıttır.

Elinde böyle bir vesika bulunduran alacaklı, yalnız borçlunun belirli tasarruflarına karşı İptal davası açabilmek yetkisini haizdir.

Bir yanıt yazın