Ahizade Abdülhalim Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ahizade Abdülhalim Efendi Kimdir,Türk bilgini (?, 1555-İstanbul 1604).

Ahizade Abdülhalim Efendi Hayatı

Kazasker Nurullah Efendinin büyük oğlu ve Murad IV tarafından öldürtülen şeyhülislâm Ahizade Hüseyin

Ahizade Abdülhalim Efendi’nin Nevâhidü’l-fütüvve fî tercemeti Şevahidi’n-nübüvve’sinden ilk sayfa.

Efendinin ağabeyi, öğrenimini Ebussuud Efendiden yaptı, 1574’te Yeni İbrahim Paşa medresesine müderris oldu.

Kasım Paşa, Yeni Ali Paşa, Şah Sultan» Haseki Sahm Seman, Şehzade, Üsküdar Valide Sultan medreselerinde ders verdikten sonra Bursa, Edirne, İstanbul kadılıklarında bulundu.

İki kere Anadolu kazaskeri, 1601’de Rumeli kazaskeri oldu, 1603’te kendi arzusu ile bu vazifeyi bıraktı. Şirpençeden öldü.

Halimi mahlâsıyla şiirler yazdı.

Sülüs ve nesih yazıda. Pir Mehmed Dedenin öğrencisiydi.

Çiçek, özellikle lâle yetiştirme merakı vardı, özel bazı çeşitler elde etmiştir.

Fıkıh konularında, Hidâye’ye (Doğru Yol) bir yorumlama, Bedreddin Simavi’nin Câmi-ül -Fusuleyn (Bölümleri Toplayan) adlı eserine ayrıca Dürer ve Gurer (İnciler ve Parlayışlar) ile Miftafı (Anahtar), Eşbah (Cisimler, Gövdeler) adlı kitaplarına yorumlar ve ek notlar yazdı.

Şevâhid-ün-Nübüvve’yi (Peygamberlik Delilleri) tercüme etti.

Tertip etdiği vakfiyeler ve hüccetlerle temessükler, bendinden sonrakilere örnek oldu.

Ahizade, Ebussuud Efendi ile akrabalık kurmuştu.

Oğullarından Yahya ve Mahmud Sûzi efendiier ilmiye mesleğinden yetiştiler ve kadılıklarda bulundular.

Bir cevap yazın