Ahizade Hüseyin Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ahizade hüseyin efendi mezarı,Ahizade hüseyin efendi idamı,Şeyhülislam ahizade hüseyin efendi ,Ahizade Hüseyin Efendi Kimdir,Katledilen üç osmanlı şeyhülislamından biri (İstanbul 1572-1634).

Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi

Ahizade Hüseyin Efendi
Ahizade Hüseyin Efendi,Katledilen üç osmanlı şeyhülislamından biri (İstanbul 1572-1634).

Selim II devri bilginlerinden Ahizade Mehmed bin Nureddin Efendinin oğlu. Şeyhülislam Hoca Sadeddin Efendiden ders gördü.

Papazoğlu, Osman Paşa, Ali Paşa, İsmihan Sultan, iskenderzade, Şehzade gibi önemli medreselerde görev aldı.

Ocak 1605’te Bursa kadılığına gönderildi.

Hızla terfi ettirilerek, buradan İstanbul kadılığına getirildi (1606).

Sonra Anadolu kazaskeri, üç defa İstanbul kadısı, Rumeli kazaskeri tayin edildi (1623).

Nihayet, Hafız Ahmed Paşanın katline sebep olan yeniçeri isyanı sonunda, Yahya Efendinin yerine şeyhülislâmlığa getirildi (12 şubat 1632).

Fakat İstanbul’da meydana gelen bu hâdiseler sırasında yeniçeriler, şehzadeleri padişaha emniyet edemeyerek, hayatlarına dokunulmayacağına dair, Recep Paşa ile Ahizade’nin kefil olmalarını istediler.

Bu istek Murad IV’ü şüpheye düşürdü.

Bu sebeple sefer sırasında ve İznik yolu ile Bursa’ya giderken İznik kadısını astırdı.

Bunun üzerine Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi, Valide Kösem Sultan’a bir mektup yazarak, padişahın ilmiye ricaline karşı biraz daha hürmetkar davranmasını tavsiye etti.

Bu mektup Ahizade’nin düşmanları tarafından padişaha hemen bildirildi.

Murad IV mektubun mahiyetini öğrenir öğrenmez İstanbul’a döndü, Ahizade Hüseyin Efendiyi, oğlu İstanbul kadısı Mehmed Çelebi ile birlikte, Kıbrıs’a sürdürdü.

Hüseyin Efendinin bindiği gemi henüz Marmara’ya çıkmadan, Bostancıbaşı Duçe Mehmed Ağa vasıtasıyle ikinci bir ferman gönderdi.

Bu fermanda, Şeyhülislâm’ın katli yazılı bulunduğu için, Mehmed Ağa, Hüseyin Efendiyi, Yedikule açıklarında karaya çıkardı ve Yeşilköy’ü geçtikten sonra Florya (Kalikratiya) köyünde,bir yeniçeri menziline indirip, orada boğdurdu (7 ocak 1634).

Cenazesi sahilde kumluğa gömüldüğü için, ölüsünü deniz aldı.

İstanbul’da, evinin civarında yaptırdığı Çukur Medrese bakımsız ve yanında bulunan türbesi de boş kaldı.

Ayrıca Balat civarında bir kiliseyi cami haline getirmişti.

Halk arasında bu cami ye sonradan Şüheda mescidi adı verildi.

Hüseyin Efendi şiir yazar ve Hüdai mahlasının kullanırdı.

Bilgili ve gayretli bir kimse olan Ahîzâde Hüseyin Efendinin devrin siyasî olayalarının devamlı içerisinde bulunması, yıpranmasına sebep olmuştur.

Tarihçi Solakzâde padişahın temayülüne uygun fetvalar verdiğini belirtmekte, sigara konusundaki fetvasını buna misal gösatermekte ve Hüseyin Efendi’yi tenkit etamektedir.

Ahizade Hüseyin Efendinin İdamı

2. Selim devri kazaskerlerinden Ahîzâde Mehmed Efendi’nin oğlu olan ve meşhur Şeyhülislâm Hoca Saâdeddin Efendi’den icâzet alarak devrinin önemli âlimleri arasına giren şeyhülislâmın idamı çeşitli huzursuzluklara sebep olmuştur.

Ulema, padişah aleyhinde bir hareketi göze alamadı ise de, Hüseyin Efendi’nin şehit olduğunu ilân etti.

Bu hâdise Osmanlı tarihinde ilk defa bir şeyhülislâmın idam edilmesi sebebiyle önemlidir.

Daha sonra iki şeyhülislâm daha aynı akıbete uğrayacaktır.

Bir cevap yazın