Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ahmed Ağaoğlu Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ahmed Ağaoğlu Biyografi,Ahmed Ağaoğlu Hayatı Kimdir,Gazeteci, fikir adamı, profesör (Azerbaycan’da Şuşa 1868-istanbul 1939).

Ahmed Ağaoğlu Hayatı

Karabağlı bir aileye mensup, tahsilini Şuşa, Tiflis ve Paris’te yaptı.

Ahmed Ağaoğlu Hayatı
Ahmed Ağaoğlu,Gazeteci, fikir adamı, profesör (Azerbaycan’da Şuşa 1868-istanbul 1939).

Paris’te öğrenci iken fransız gazete ve dergilerine yazılar yazdı, îttihad ve Terakki cemiyeti üyeleriyle tanıştı.

Tiflis’e döndükten sonra Ahmed Agayef (o zaman Rusya’da kullanılan soyadı ile), İsmail Gaspralı, Hüseyin zade AB, Ali Merdan Topçubaşıyev, Hasan Bey Zerdani, Şahtahtlı Mehmedağa ile birlikte millî uyanış hareketi çalışmalarında bulundu.

Ahmed Agayef, Zerdanî ile Hayat gazetesini kurdu.

İrşad, Terakki ve Füyûzat’ı yayımladı.

Türklerin hukukunu savunacak (Savunmaya ait) adlı siyasî bir derneği de Agayef bu devirde kurdu, sonra, mayıs 1909’da Türkiye’ye geldi ve Maarif nezaretine müfettiş oldu.

İttihad ve Terakki fırkasına girdi.

Hikmet, Sebilürresat ve Jeune Turc gazetelerine fransızca makaleler yazdı.

Daha sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesine başyazar oldu.

Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve şair Mehmed Emin Yurdakul ile Türkçülük cereyanına katıldı.

Türk Yurdu dergisini kurdu.

Türk Ocağı’nda çalıştı.

Ekim 1909’da Dârülfünun’da Rusça ve Türk-Moğol tarihi Öğretmenliğine tayin edildi.

1912’de Afyonkarahisar milletvekili ve ittihad ve Terakki fırkası umumi merkez üyesi oldu.

1918’de İttihad ve Terakki fırkası diğer ileri gelenleri ile Malta’ya sürüldü.

1921’de serbest bırakılınca Anadolu’ya geçti.

Ankara’da matbuat umum müdürü ve 1923’ten sonra ikinci ve üçüncü devre Kars milletvekili oldu.

Aynı zamanda Ankara Hukuk fakültesinde Hukuk-ı Esasiye öğretmenliği, Hâkimiyeti Milliye gazetesinde başyazarlık yaptı.

Serbest Cumhuriyet fırkası kurucuları arasına katıldı ise de parti dağıldıktan sonra siyasi hayattan çekildi ve İstanbul Dârülfünunu’na Hukuk tarihi müderrisi tayin edildi.

Akın gazetesini kurdu.

1933’te emekliye ayrıldı.

Bütün kültür ve siyaset hayatında, Türk milliyetçiliğiyle fikir hürriyeti için çalıştı.

İlmî ve siyasî eserleri vardır.

Kitap halinde basılan eserleri:

Şiî Mezhebi ve Menbaları (1892).

İslâm ve Ahund (1900).

Islâma Göre ve İslâm Âleminde Kadın (1901).

Üç Medeniyet (1920).

Malta’da yazılmıştır).

Hindistan ve İngiltere (1927).

Serbest İnsanlar Ülkesinde (1931).

Devlet ve Fert (1939).

Etika (Kropotkin’den tercüme 1931).

Ben Neyim? (1939).

Türk Teşkilât-ı Esasiye si (Ankara Hukuk Fakültesi yayınlarından), Türk Hukuk Tarihi (İstanbul üniversitesi yayınlarından 1941).

Gönülsüz Olmaz, İhtilâl mı? İnkılâp mı? (1942).

Son dört eseri ölümünden sonra basıldı.

Bir yanıt yazın