Ahmed Arifi Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ahmed Arifi Paşa Kimdir Abdülhamid II devri sadrazamlarından (İstanbul 1830-1895).

Ahmed Arifi Paşa Hayatı

Hariciye nazırı Şekip Paşanın oğlu.

Babıâli tercüme odasına girdi.

Viyana sefareti başkâtipliği, Amedî Divanı Hümayun odası memurluğu, Viyana ve Paris konferansında kâtiplik yaptı (1855).

1872’de Viyana’ya büyükelçi olarak gönderildi, 1874’te birinci defa Hariciye nazın (2. defa 1877, 3. defa 1883) oldu; daha sonra Maarif (1875) ve Adliye nazırlıklarına (1875) getirildi.

Aynı yıl ikinci defa Viyana elçisi tayin edildi; 1877’de Paris’e sefir olarak gitti.

1879’da Başvekâlet adıyla kurulan sadrazamlık makamına getirildi ve iki ay 24 gün kadar başvekillikte kaldı ve 19 ekim 1879-eylül 1880 arasında Şûrayı Devlet başkanlığı, bundan sonra üçüncü defa Viyana sefirliği (1882), Hariciye nazırlığı ve daha birtakım memuriyetlerde bulundu.

Arifî Paşa, Arapça, Farsça, Fransızca bilir, hukuk ye tarih üzerine çalışırdı.
Diplomatik terimlerin türkçeleştirilmesinde büyük hizmeti oldu.
Michaud’nun Histoire des Croisades (Haçlılar Tarihi) adlı eserini Âli Paşazade Ali Fuad Bey ve Ethem Pertev Paşa ile birlikte Türkçeye çevirmeğe başladılar ve Emr -ül-Acib fi Tarih-i Ehl-i Salib (Haçlılar Tarihinin Garip Emirleri) adı ile küçük bir kısmını yayımladılar.

Bir cevap yazın