Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ahmed Resmi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ahmed resmi efendi eserleri, Ahmed Resmi Efendi Hayatı ,Ahmed Resmi Efendi Kimdir (Resmolu da denir), edebiyatçı, sefir (Girit’te Resmo 1700-?, 1783).

Ahmed Resmi Efendi Hayatı

1733’te İstanbul’a geldi.

Reisülküttap Mustafa Efendiye intisap etti, sonra damadı oldu.

1757’de François I nezdinde Viyana elçisi; 1763’te Berlin elçisi; 1771’de Sadaret kethüdası (Dahiliye nazırı) oldu. 1774’te başmurahhas olarak Kaynarca antlaşmasını imzaladı.

İstanbul’a dönüşte çeşitli devlet hizmetleri gördü.

Berlin elçiliği sırasında Prusya-Rusya münasebetlerini tetkikle vazifelendirildi ve Hülâsat-ül-ltibar (1769-1774 Osmanlı-Rus harbi tarihçesi, İstanbul 1869, 1889) adlı kitabı yazdı.

Berlin Sefaretnamesi’nde (Sefarethane-i Ahmed, Ahmed Resmî İstanbul 1889) o devrin Berlin’ini, Prusya’nın genişleme savaşlarını, bunların sebeplerini, Prusya ordusunun nasıl yetiştirildiğini anlatır.

Kanuni devrinden kendi zamanına kadar reisülküttaplık yapmış 66 zatın biyografisini Hadikat-ür-Rüesa adı altında topladı, eser Süleyman Faik tarafından yazılmış bir zeyl ile birlikte 1852’de İstanbul’da Sefinet-ür-Rüesa adiyle basıldı.

39 kızlar ağasının biyografisini toplıyan Hami-let-ül-Kübera ise basılmadı.

Sefaretnameleri, Almanca ve Lehçeye, Hülasat-ül-Itibar’ı ise Almanca’ya çevrilmiştir.

Bir de Coğrafya-yı Cedid adlı kitabı vardır.

Bir yanıt yazın