Ahmet Besim Atalay Kimdir,Hayatı,Eserleri | Biyografi |


Ahmet Besim Atalay Kimdir Türk dili bilgini ve yazarı (Uşak 1882-Ankara 1965).

Ahmet Besim Atalay Hayatı

Uşak’ta rüştiyeden sonra medresede okudu.

İstanbul’a giderek icazet aldı (1909).

Ahmet Besim Atalay
Ahmet Besim Atalay,Türk dili bilgini ve yazarı (Uşak 1882-Ankara 1965).

Sonra Dârülmuallimin’i (öğretmen Okulu) bitirdi (1912) ve 1919 yılına kadar Konya, Trabzon ve Ankara öğretmen okullarında öğretmenlik ve müdürlük, Maraş, İçel ve Niğde’de Maarif müdürlüğü yaptı.

Milli Mücadele başlarken, İçel Maarif müdürlüğünde bulunduğu sırada Silifke’de «Müdafaa-i Hukuk cemiyeti»ni kurdu.

Uşak’ta da Millî mücadele faaliyetinde bulundu.

B. Atalay, Birinci Büyük Millet meclisine Kütahya milletvekili seçildi, uzun yıllar Aksaray ve Kütahya milletvekilliği yaptı.

Bu arada Maarif Vekâleti Hars müdürlüğünde, Dil Encümeni üyeliğinde bulundu, kuruluşundan itibaren de Türk Dil kurmunda uzun yıllar yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak çalıştı.

Arapça ve Farsçayı iyi bilen Atalay.

1937-1942 yılları arasında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesinde öğretim üyesi olarak Farsça okuttu.

Filoloji öğrenimi görmüş bir dilci olmamakla beraber türk diline ait önemli eserler yayınladı.

Bunun yanında şiirleri ve bazı edebî eserleri de vardır.

Bir türkçü ve türkçeci olarak gençliğinden beri Türkçenin özleşmesine çalıştı.

Ahmet Besim Atalay Eserleri

Tarihi ve Coğrafyası (1923).

Türk Büyükleri ve Türk Adları (1923, 2. baskı 1935).

Bektaşîlik ve Edebiyatı (1924).

Türk Dili Kuralları (1931).

Di-vânü Lûgat-it-Türk (3 cilt tercüme, tıpkıbasım ve Dizin, 1939 – 1943).

Türkçemizde Man – Men (1940).

Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme (1942).

Et-Tuh-fetü’z-Zekiyye fi’l-Lûgat-it-Türkiyye (1945).

Türkçede Kelime Yapma Yolları (1946).

Müyessiret-ül-Ulûm (1946).

Eş-Şüzur-üz-Ze-hebiyye (1949).

Senglâh, Lûgat-i Nevâi (1950).

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Çevirisi (1962, 2. baskı 1965).

Bir cevap yazın