Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ahmet Naim Baban Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ahmet Naim Baban Kimdir Türk bilim adamı (Bağdat 1872-istanbul 1934).

Ahmet Naim Baban Hayatı

Galatasaray lisesinden, Mülkiye’den mezundur, ilk görevi Hariciye nezaretinde Tahrirat kalemindedir.

Ahmet Naim BabanAynı zamanda Galatasaray lisesinde Arapça öğretmeniydi.

Servetifünun dergisinde Bedaii Arap başlığıyla Arapçadan seçme tercümeler yaptı.

Meşrutiyetin ilânından sonra Maarif nezaretinde Yüksek Tedrisat Genel müdürlüğüne geçti.

Teüf-tercüme dairesi üyeliklerinde bulundu.

Sonra, Dârülfünun felsefe muallimliğine getirildi.

Bir aralık da Dârülfünun Umum müdürlüğü görevini (rektörlük) yaptı.

Birinci Dünya savaşından sonra mütareke sırasında Ayan üyeliğine tayin edildi (1919).

Cumhuriyetin ilânıyla Ayan meclisi lağvedilince yeniden Dârülfünun kürsüsüne döndü.

1933’te Üniversitenin kurulması ile müderrislikten emekliye ayrıldı.

Galatasarayda hoca iken arapça gramer niteliğinde Temrinat adlı bir eser yayımladı.

Dârülfünun’da iken de Felsefe Dersleri ve ilm-ün-nefs adlı tercümeleri yaptı.

Ayrıca Sahih-i Buhar i’yi ve Paul Jaret’nin Felsefe tlim midir? adlı kitabını dilimize çevirdi.

Bir yanıt yazın