Ali Reşat Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Ali Reşat Kimdir Yazar ve tarihçi (Lofça 1877-istanbul 1929).

Ali Reşat Hayatı

Mülkiye mektebini bitirdikten sonra öğretmen oldu, idadi ve Dârülmuallimin müdürlüklerinde, daha sonra maarif müsteşarlığında bulundu.

Dârülfünun Edebiyat fakültesi Orta ve Yakınçağ müderrisi oldu.

ikdam, Saadet, Sabah ve Tasvir gazetelerinde pekçok tarihi ve sosyal yazılar yayınladı, idadî ve sultanilerde okunmak üzere tarih kitapları yazdı.

Dreyfus Meselesi ve Esbab-ı Hafiyesi (Dreyfus Meselesi ve Gizli Sebepleri; i. H. Baban ile) 1897; Bismark, Hayatı Hususiye ve Siyasiyesi (İ. H. Baban ile); Asr-ı Hâzır Tarihi (XX. yy. Tarihi) 1909; Devlet-i Osmaniye Asr-ı Tarihi (Osmanlı Devletinin XX. yy. Tarihi) 1910; Avrupa ile Münasebatı Hâriciyemiz Nokta-i Nazarından Tarih-i Osmanlı (Avrupa ile Dış Münasebetler Bakımından Osmanlı Tarihi) 1911; Mufassal, Musavver Fransa îhtilâl-i Kebiri Tarihi (Resimli, Ayrıntılı Fransız Büyük ihtilâli Tarihi) 1913; Tarih-i Kadim Akvam-ı Kadime-i Şarkiye ve Yunanlılar (Eskiçağ Tarihi, Eski Doğu Kavimleri ve Yunanlılar) 1913; Musavver Dai ret-ül-Maarif (Resimli Maarif Daireleri; A Seydi, M. İzzet, A. Feuillet ile) 1914; Tarih-i İslâm (İslâm Tarihi A. Seydî ile);adlı eserleri ve Türkiye ve Tanzimat (Ed. En gelhardt’dan) 1910; Cihan Muvazenesinir Bozulması (Gustave Le Bon’dan, F. Ataç) Kapitülasyonlar (macar İskender’den) 1310 adlı tercümeleri vardır.

Bir cevap yazın