Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ali Rıza Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Rıza Bey Kimdir İstanbul Şehremini.

İstanbul’da Vaniköy’de doğdu.

Darphane Nâzırı Ali Rıza Efendi’nin oğludur.

8 yaşından itibaren eniştesi Dürrîzâde Eşref Bey’le yıllarca Mısır, Arabistan ve Yemen’de dolaştı.

Dönüşünde Hariciye Mektubî Kalemine girdi.

Burada Hariciye teşrifatçısı muavinliğine kadar yükseldi.

Kırım Savaşı sırasında İstanbul’a gelen İngiliz subayları ile İngilizce konuştuğu ve arkadaşhk yaptığı için kendisine “İngiliz Ali Rıza Bey” adı takılmıştı.

1855 yılında Viyana elçiliğinde başkâtip, 1857 yılında Berlin elçiliğinde müsteşâr ve 1872-1873 yılları arasında İstanbul Şehremini oldu.

Nâfia Müsteşarlığına, bir yıl sonra Hariciye teşrifatçılığına atandı.

Bu esnada Osmanlı İmparatorluğunu ziyarete gelen Avusturya İmparatoru Fransuva Jozef ile birlikte Kudüs’e gitti.

Bir süre sonra Kerbelâ’yı ziyarete gelen İran Şahım karşılamak üzere Irak’a özel surette gönderildi.

1875 yılında Bulgar İhtilâlini bastırmak için Rusçuk’taki Osmanlı Ordusu kumandanına ferman götürdü, dönüşte Şurâ-yı Devlet (Damştay) üyeliği ne seçilmişti.

İlk Osmanlı Mebuslar ve Ayân Meclisleri dağıtılıp üyeleri birer birer İstanbul’dan uzaklaştırılırken Ali Bey Adapazarı’na Çerkeş kölelerine nasihata gönderilmiştir.

1877 tarihinde Alemdağı’nda ikamete memur edildi.

Belediyeciliğine dair bir hizmeti görülmemiştir.

İttihadçılardan Ahmed Rıza Bey’in babasıdır.

1886 yılında öldü. Konya’da gömülüdür.

Bir yanıt yazın