Ali Şefkati Efendi Kimdir,Hayatı

Ali Şefkati Efendi Kimdir,(1825-1890)-Bestekâr.

Ali Şefkati Efendi Hayatı

İstanbul’da doğdu.

1-4 yaşında Divân-ı Hümâyûn Kalemine girdi.

Yirmi yaşlarında Sadâret Kalemine alındı (1842).

Çeşitli devlet görevlerinde bulundu.

Bir ara Fuad Paşa’nın Şam’da bulunduğu sırada yanında görev yaptı.

1861’de Hariciye Nezâreti Mektupçuluğuna atandı.

1869’da Sadâret Müsteşârı oldu.

Bosna Kadı Kethüdalığına getirildi.

Ali Şefkati, gayet hazırcevap ve nüktedan biriydi.

Musiki eğitimini, Hamamîzâde İsmail Dede’den gördü.

Güzel şiirleri vardır.

Aşağıdaki manzumesini musikişinaslarımızdan Hâşim Bey, Bestenigâr makamında bestelemiş ve büyük ilgi görmüştür:

Kaçma mecburundan ey ahû-yı vahşi ülfet et Gayri bu bigânelikten geç vefa-yı âdet et etme gel sermesti hicrin neşveyâbi vuslat

Şarkı söyle, raksa çık, şakilik eyle, sohbet et. Sevdiğim bağ-i melâhat içre bir gül destesin Can fedâ etse hezar âşık sana şayestesin Hub sadâ, nâzik miyân, şirin zebân, nevrestesin
Şarkı söyle, raksa çık, şakilik eyle, sohbet et.

Gönlüm ey leyli-i gülrüh hüsnünün mecnunudur
Şefkatli zâr ise her tavrunun meftunudur Hâsıh senden rica şu nusraım mamunudur.

Şarkı söyle, raksa çık, şakilik eyle, sohbet et.

Bir cevap yazın