Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Anadolu Hisarı Camii | Ansiklopedik Bilgi |

Anadolu Hisarı Camii  Anadolu hisarinda iskele maydanı karşısında idi.

Fatih Mehmed yaptırdığı için onun adı ile de tanınır.

Anadolu Hisarı Camii Özellikleri

Kale kapıları ve duvarları açılırken cami de yıkılmış, 1885 yılında II. Abdülhamid’in yardımı ile Kanlıca Hisar yolu üzerine taşınmıştı.

Bu mescide, Vakıf Muhasebe defterlerindeki kayıtlardan anlaşıldığına göre “Yenice Kale Camii” de denmekteydi.

Millî Mücâdele’de Anadolu’daki çarpışmalara yardım eden Anadoluhisarlıların gizli bir karargâhı olarak kullanılmıştır.

Anadolu’ya kaçırılacak kişiler ve cephâne buradan yola çıkarılırdı.

Kiremitli bir çatı ile örtülüdür.

Eski camiden kalan sadece taş minâredir.

Son cemaat yeri dört büyük kemerli pencere ile aydınlatılmıştır.

Yuvarlak tahtalar üzerine kabartma» halinde İsm -i – Celâl ve Resûl ile Çiharyâr-i Güzin levhaları, Hattat Rakım’m eserleridir.

Minberi ahşaptır, pencere kenarları ile mihrabındaki nakışlar tanınmış bir sanatkârın eseri değildir.

Bu câmiin yeniden yapılmasını Tarihnüvis Muhtar Efendi şu şiiri ile metheder:

“Çünkü yanıp oldu harab, ihyâsına kıldı şitab Sultan-ı faruki cenâb Abdülhamid Hân-ı zeman,Kıldıkça müminler namaz, etdikçe âşıklar niyaz Ömr-i hümâyunu diraz, kılsun Hüdâ-yı müstean Muhtar tes ‘id eyledi, tarih-i mu ‘cem söyledi, Lûtfetdi tecdid eyledi, bu camii Şâh-ı Cihân. 1301″

Bir yanıt yazın