Ayas Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Ayas Paşa Kimdir Ayas Paşa,Osmanlı sadrazamı (Avlonya 1482-?, 1539).

Ayas Paşa Hayatı

Aslen arnavuttur.

Bayezıd II devrinde devşirme olarak saraya alındı, Enderun’da terbiye gördü.

Ağalıkla çırağ edildi.

Şah İsmail’e karşı yapılan Çaldıran (1514) meydan savaşında Yeniçeri ağası olarak bulundu.

1515 yılında sadrazam Sinan Paşanın Dülkadırlıoğlu Alâüddevle’yi yendiği Göksün savaşına katıldı.

Mısır seferinde de Yeniçeri ağası olarak bulundu. Ridaniye savaşını takip eden, Mısır’ın ve son Memlûk sultanı Tumanbay’ın OsmanlIlar eline geçmesini sağlayan mücadelelerin hepsine katıldı.

1519 Yılında, Yeniçeri ağalığından ayrıldı.

Kanuni’nin tahta çıktığı sırada Anadolu beylerbeyi idi.

Canberdi Gazali isyanının bastırılmasında, Rodos kuşatmasında (1522) bulundu.

Mısır beylerbeyi Ahmed Paşanın isyanı sırasında ikinci vezirdi.

Sadrazam İbrahim Paşa mülkî ıslahat yapmak üzere Mısır’a gittiği zaman Ayas Paşa, İstanbul’da Sadaret kaymakamı olarak bırakıldı.

1526 Macaristan seferinde üçüncü vezirdi; az sonra tekrar ikinci vezir oldu, ölümüne kadar Kanuni’nin yaptığı bütün seferlere katıldı.

Sadrazam İbrahim Paşanın sarayda boğdurulmasından sonra (15 mart 1536 gecesi), sadarete getirildi ve ölünceye kadar bu mevkide kaldı.

Sadareti sırasında Arnavutluk, Korfu (Osmanlı tarihlerinde Körföz ve Körfes; 1537), Boğdan (1538) seferlerine gitti.

O sırada salgın olan veba hastalığına tutularak öldü.

Ayas Paşa kendinden öncekiler gibi kudretli bir devlet adamı olmaktan çok bir savaş adamı idi.

Büyük servetinin bir kısmını Vize civarında Saray kasabasında hayrat yaptırmak için harcamış; cami, medrese, mektep ve imaret gibi tesisler vücuda getirmiştir.

İstanbul’da da Fındıklının üstündeki bir semte, Ayas Paşaya izafeten Ayazpaşa adı verilmiştir.

Bir cevap yazın