Babanzade Ahmet Naim Kimdir,Hayatı,Eserleri

Babanzade Ahmet Naim Kimdir, (1872-1934)- Bilim adamı.

Babanzade Ahmet Naim Hayatı
Babanzade Ahmet Naim Kimdir,Hayatı,Eserleri
Osmanlı’nın son döneminde yaşamış olan âlim, mütefekkir, mütercim Babanzade Ahmet Naim 1872-1934

Bağdat’ta doğdu.

Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği sırasında mektupçuluğunu yapan Mustafa Zihni Paşa’nın oğludur.

Galatasaray Lisesi’ni ve Mülkiye Mektebi’ni bitirdi.

Hariciye Nezareti Tahrirat Kalemi’nde görev aldı.

Aynı zamanda Galatasaray Lisesi’nde Arapça öğretmenliği yaptı.

Arapça’dan yaptığı seçme çevirileri Servet-i Fünun dergisinde “Bedai-i Arap” başlığı altında yayınlandı.

Maarif Nezareti Yüksek Tedrisat Umum Müdürü oldu.

Telif Tercüme Dairesi üyeliği yaptı (1914-1915).

Bir süre de Darü’l-fünun Umum Müdürlüğü (rektör) görevinde bulundu.

Mütareke yıllarında Ayan üyesi oldu (1919).

Cumhuriyet’in ilanından sonra Darü’l-fünun’daki kürsüsüne döndü.

Yeni üniversite kurulurken açığa alındı (1933).

Başlıca eserleri:

“Sarf-ı Arabiye Mahsus Temrinat” (Arapça Gramer Kitabı), “Hikmet Dersleri” (1912).

“Ahlak-ı Islamiye Esasları” (1912).

“Felsefe Dersleri” (1914), “İlmü’n nefs” (Çeviriler).

“Sahih-i Buhari” (Çeviri).

“Felsefe İlim midir?” (Paul Jaret’den çeviri).

“Hadis-i Erbain” (Çeviri), İslam’da Dava-yı Kavmiyet” (1916).

“Ahlak Terbiyesi”

Babanzade Ahmet Naim Eserleri

Sarf-ı Arabiye Mahsus Temrinat, (Galatasaray ders nazırı Cemil’in Arapça sarf üzerine risalesini tatbikat kitabı haline getirdi. Önsözünde medrese usulünü tenkid eder. 1898-99).

Hikmet Dersleri (1912).

Felsefe Dersleri (1914/15).

İslam’da Dava-yı Kavmiyet (Irkçılık meselesini ele alan eseri de Lahey’de toplanan “Ahlak terbiyesi’’ kongresine sunmak üzere hazırladığı bu tebliğ, önce “Sebilü’r-Reşad’da yayımlandı. 1924, yeni bs. 1976).

Tevfik Fikret’e Dair (Tevfik Fikret’le ilgili. Özellikle Tarih-i kadim şiirinin ilim ve felsefe açısından da yanlış olduğu belirtilir, 1918).

Ahmed Naim’in ayrıca, İl-mü’n-nefs (Psikoloji, Georges Fonsgrive’den, 1916/17),.

Hadis-i Erbain Tercümesi, Sahih-i Buharı Muhtasar-ı Tecrid-i Sarih Tercümesi (Önsözde hadis okutma usulünün ıslahı teklif edilir, C.I-II 1928, C. III-XII, Kamil Miras tarafından tercüme edildi.).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir